Vonovia kompletterar sitt förslag avseende styrelsesammansättning inför Hemblas extra bolagsstämma den 15 november 2019

Den 22 oktober 2019 utfärdade Hembla AB (publ) (”Hembla”) kallelse till extra bolagsstämma den 15 november 2019. Den extra bolagsstämman påkallades av Hemblas tidigare huvudägare Blackstone, på uppmaning av Vonovia SE sedan Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB (”Vonovia”), ingått avtal om förvärv av samtliga Blackstones aktier i Hembla. Vonovia har nu kompletterat sitt förslag avseende styrelsesammansättning inför Hemblas extra bolagsstämma den 15 november 2019.

Vonovias förslag är att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Vidare föreslås att de styrelseledamöter i Hembla som representerat Blackstone, det vill säga styrelseordförande James Seppala samt styrelseledamöterna Melissa Pianko och Donatella Fanti, ersätts av Rolf Buch, Helene von Roeder och Per Ekelund, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De befintliga styrelseledamöterna Patrick Forslund, Fredrik Brodin och Karolina Keyzer, vilka utgör den oberoende budkommittén, föreslås kvarstå i styrelsen i Hembla. Vonovia föreslår vidare att Rolf Buch utses till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på Hemblas hemsida, www.hemblagroup.se/sv/, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande avseende Vonovias förslag.

Hembla noterar även att Vonovia idag den 8 november 2019 publicerat den fullständiga erbjudandehandlingen avseende det pågående budpliktserbjudandet avseende aktierna i Hembla.

Stockholm den 8 november 2019
Hembla AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@hembla.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 17.30 (CET).