Vinst och eget kapital fortsätter att öka kraftigt tredje kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt till 434 miljoner kronor – upp 115 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 176 miljoner kronor jämfört med 91 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Detta beror på att den investeringsintensiva verksamheten börjar visa kraftiga resultatförbättringar.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,71 kronor (2,71). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 51 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 91,26 kronor/aktie (60,53).

1 januari – 30 september 2016

 • Hyresintäkterna ökade till 963 Mkr (901)
 • Driftnettot ökade till 477 Mkr (421)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 284 Mkr (138)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1,137 Mkr (440), ökning 7,7 procent
 • Värdeförändring finansiella instrument uppgick till -153 Mkr (-50)
 • Resultatet före skatt ökade till 1,200 Mkr (469)
 • Resultatet efter skatt ökade till 999 Mkr (405)
 • Vinst per aktie ökade till 12,92 kr (5,72) före utspädning, och ökade till 12,76 kr (4,52) efter utspädning

Tredje kvartalet 2016

 • Hyresintäkterna ökade till 333 Mkr (309)
 • Driftnettot ökade till 190 Mkr (164)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 176 Mkr (91)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 291 Mkr (180), ökning 1,9 procent
 • Värdeförändring finansiella instrument uppgick till -32 Mkr (-51)
 • Resultatet före skatt ökade till 434 Mkr (202)
 • Resultatet efter skatt ökade till 364 Mkr (192)
 • Vinst per aktie ökade till 4,71 kr (2,71) före utspädning, och ökade till 4,64 kr (2,14) efter utspädning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • D. Carnegie & Co har tillträtt fastighetsportfölj i Eskilstuna, med fastighetsvärde om 116 Mkr
 • Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (”Blackstone”) har, genom sitt bolag Vega Holdco Sarl, träffat avtal med Kvalitena AB, Svensk Bolig Holding AB och Frasdale Int. BV rörande förvärv av aktier till ett pris om 100 kr per aktie samt överförande av Kvalitena AB:s och Frasdale Int. BV:s kvarvarande rösträtter. Förutsatt att avtalet uppfylls kommer Blackstone äga 40 procent av rösträtterna och 32 procent av aktierna samt kontrollera 53 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Vega Holdco Sarl har fullföljt aktieförvärvet och äger 40 procent av rösträtterna och 32 procent av aktierna samt kontrollerar 53 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co
 • Den extra bolagsstämman den 14 oktober 2016 beslutade att ersätta Ranny Davidoff och Terje Nesbakken med James Seppala och Svein Erik Lilleland samt att ersätta Knut Pousette med James Seppala som styrelsens ordförande
 • Vega Holdco Sarl offentliggjorde den 17 oktober 2016 ett kontant budpliktsbud om 100 kr per aktie till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co

Kommentar från VD

Vi har kunnat upprätthålla takten i vår uppgradering av fastigheter trots semesterperioden och under tredje kvartalet har 289 lägenheter renoverats, vilket innebär 1 173 för de senaste tolv månaderna. Flera byggnader har också försetts med nya fasader, fönster och tak. Uppgraderingen av fastigheter ger ett förbättrat driftsöverskott, vilket bidrar till värdeökning på beståndet. Resultatet före skatt mer än fördubblades, jämfört med motsvarande period föregående år.

Den betydande ökningen av fastighetsvärdena har uppnåtts genom investeringar som uppgår till 686 miljoner under de första nio månaderna av året. Dessutom har förbättrad kvalitet i fastigheterna tillsammans med en stark marknad ytterligare förstärkt fastighetsvärdena genom lägre avkastningskrav. Vi har också lanserat ett massivt energisparprogram, som ytterligare kommer att förbättra förvaltningsresultatet och fastighetsvärdena.

Värdeökningarna återspeglas i en 7 procentig ökning av eget kapital (EPRA NAV) till 91,26 kronor per aktie under senaste kvartal. Dessutom har intjäningsförmågan för jämförbart bestånd ökat – upp 52 Mkr eller 17 procent till 351 Mkr på en 12-månaders basis jämfört 30 september 2015. För hela fastighetsbeståndet har intjäningsförmågan nu nått 384 Mkr.

Hyresintäkterna för det tredje kvartalet har ökat med 8 procent jämfört med samma period föregående år, främst som en följd av renoveringar, och trots hög renoveringsvakans. Vi är också på väg att minska vakansförlusterna genom att göra renoveringsprocessen mer effektiv, vilket kommer att tillföra omsättningen upp till 2 procent. Underhållskostnaderna har under kvartalet minskat med 40 procent jämfört med föregående år.

Sammantaget har förbättringarna lett till en kraftig ökning av det rapporterade resultatet efter skatt. Resultatet före skatt för kvartalet uppgår till 434 Mkr, jämfört med 202 Mkr motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 115 procent. Nedbrutet till vinst per aktie efter skatt, är siffran 4,71 kronor, jämfört med 2,71 kronor för motsvarande period 2015.

Vi har också fortsatt vårt arbete med de mjuka värdena i våra områden och har utökat antalet egna kontaktvärdar och arrangerar fler lokala event för ungdomar. Vi har också utökat antalet sommarjobbare i våra områden.

I juli meddelade den globala fondförvaltaren Blackstone att de har kommit överens med tre stora aktieägare att förvärva en betydande del av aktierna i bolaget och har därefter stängt affären och är nu vår största ägare. Genom Blackstone backas företaget upp av en ekonomiskt mycket stark huvudägare och kommer att kunna upprätthålla sina investeringar i befintliga och nya fastigheter.

Stockholm den 28 oktober 2016

Ulf Nilsson

VD för D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 07.00 (CEST).