Vi fortsätter med vår strategi

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2017 en ökning av förvaltningsresultat, 62 miljoner kronor jämfört med 52 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Resultat efter skatt uppgick till 350 miljoner kronor jämfört med 680 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. För helåret uppgick förvaltningsresultatet till 357 miljoner kronor jämfört med 269 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för helåret uppgick till 1 579 miljoner kronor jämfört med 1 678 miljoner kronor föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 20,34 kronor (22,20). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 25 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 127,90 kronor/aktie (101,96).

Januari – December 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 1 473 Mkr (1 284)
 • Driftnettot ökade till 774 Mkr (630)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 357 Mkr (269)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 599 Mkr (1 938), motsvarande 8,6 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 2 014 Mkr (2 072)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 579 Mkr (1 678)
 • Vinst per aktie uppgick till 20,34 kr (22,20) före utspädning, och uppgick till 20,24 kr (21,93) efter utspädning

Oktober – December 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 388 Mkr (332)
 • Driftnettot ökade till 191 Mkr (154)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 62 Mkr (52)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 390 Mkr (802), motsvarande 1,9 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 449 Mkr (872)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 350 Mkr (680)
 • Vinst per aktie uppgick till 4,51kr (8,79) före utspädning, och uppgick till 4,48 kr (8,64) efter utspädning

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I slutet av oktober färdigställde D. Carnegie & Co refinansiering om 3 255 Mkr.
 • D. Carnegie & Co har avtalat om att förvärva 1 420 lägenheter i Stockholmsregionen.
 • D. Carnegie & Co har avtalat om att förvärva 749 lägenheter i Västerås.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • D. Carnegie & Co har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 23 februari med förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission om upp till 1 500 Mkr.
 • I slutet av januari avyttrade D. Carnegie & Co två fastigheter i Eskilstuna till en bostadsrättsförening.
 • D. Carnegie & Co offentliggjorde den 21 februari att Svein Erik Lilleland har utsetts till permanent VD i bolaget. 

Kommentar från VD

Vi fortsätter med vår strategi

 • 507 stycken nyrenoverade lägenheter under fjärde kvartalet samt 1 673 stycken totalt under hela år 2017
 • Investeringar i befintliga fastigheter har under året uppgått till 1 480 Mkr
 • En ökning av driftnettot med 24 procent under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år
 • En ökning av justerat eget kapital (EPRA NAV) med 25,4 procent under året resulterande i 127,90 kr per aktie

Vår väg framåt

Bolag med långsiktiga ambitioner måste sätta sina kunder i främsta rummet för att bli framgångsrika. Nöjda kunder visar lojalitet och är ett bolags främsta ambassadörer. Som bostadsbolag inom hyresrättssegmentet med långsiktig strategi är det hyresgästerna som är vår främsta prioritet. Vi vet att sådant som service och trygghet, värdesätts högt av våra hyresgäster och därför fortsätter vi att fokusera på dessa områden. Av denna anledning har vi nyligen valt att stärka vår service-organisation med en hyresgästombudsman som har till uppgift att skydda den individuella hyresgästen i vissa mer känsliga eller komplexa förvaltningsfrågor.

Vi står fast vid de strategier som vi framgångsrikt tillämpat de senaste fyra åren. Vi tror starkt att dessa skapar mervärde för våra hyresgäster, värden lokalt i de delar av samhället där vi verkar samt även värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Vi har konsekvent påvisat stark tillväxt. Detta har gjort det möjligt för oss att optimera bolagets kapitalstruktur ytterligare, inklusive historisk refinansiering samt längre lånefaciliteter med lån från ett antal nya stora institutioner. Vi är fast beslutna om att fortsätta arbeta för att ytterligare optimera bolagets kapitalstruktur. Vi är helt inställda på att fortsätta våra satsningar på att utöka den befintliga fastighetsportföljen genom nya förvärv och i framtiden även genom utveckling av befintlig mark som finns inom vår ägo.

Aktiva på förvärvssidan

I december 2017, annonserade vi om förvärvet av 1 420 lägenheter i Stockholmsregionen samt förvärvet av 749 lägenheter i Västerås. Efter dessa två förvärv består vår tillgångsbas av 20 227 hyreslägenheter med ett årligt hyresvärde på 1 763 Mkr. Vi strävar kontinuerligt efter att öka storleken på vårt fastighetsbestånd, potentiellt genom fler nya förvärv.

Fortsatt optimering av kapitalstrukturen

Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att optimera kapitalstrukturen har vi genomfört en refinansiering om 3 255 Mkr i oktober 2017 vilket medfört en förlängning av bolagets kapitalbindningsstruktur från 3,3 år till 5,3 år per den 31 december 2017. Faciliteten inkluderade även en kreditlina som uppgick till 750 Mkr.

Potentiell nyemission

Styrelsen har beslutat att bjuda in alla aktieägare till en extra bolagsstämma den 23 februari 2018 med förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission om högst 1 500 Mkr. En företrädesemission skulle bidra till att finansiera våra pågående investeringar och förvärv, samt att upprätthålla en lämplig kapitalstruktur. Vi är övertygade om att medel från en företrädesemission kommer att kunna användas effektivt och gör det möjligt för oss att fortsätta leverera i enlighet med våra finansiella mål.

Stockholm, 23 februari 2018

SVEIN ERIK LILLELAND

VD, D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 07.00 (CET).