Vi förbättrar vår service

Hembla AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 598 miljoner kronor jämfört med 350 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. För helåret 2018 uppgick resultatet efter skatt till 3 308 miljoner kronor jämfört med 1 579 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 37,31 kronor (20,34). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 30 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 166,88 kronor/aktie (127,90).

Januari – december 2018

 • Hyresintäkterna ökade till 1 787 Mkr (1 473)
 • Driftnettot ökade till 931 Mkr (774)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 302 Mkr (357)
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 3 737 Mkr (1 599)
 • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (-9)
 • Resultatet före skatt ökade till 4 001 Mkr (2 014)
 • Resultatet efter skatt ökade till 3 308 Mkr (1 579)
 • Vinst per aktie uppgick till 37,31 kr (20,34) före utspädning, och uppgick till 37,23 kr (20,24) efter utspädning

Oktober – december 2018

 • Hyresintäkterna ökade till 471 Mkr (388)
 • Driftnettot ökade till 232 Mkr (191)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 85 Mkr (62)
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 652 Mkr (390)
 • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 16 Mkr (-3)
 • Resultatet före skatt ökade till 757 Mkr (449)
 • Resultatet efter skatt ökade till 598 Mkr (350)
 • Vinst per aktie uppgick till 6,50 kr (4,51) före utspädning, och uppgick till 6,47 kr (4,48) efter utspädning

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Hembla har bytt namn från D. Carnegie & Co den 31 oktober 2018. Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten som är att erbjuda sina hyresgäster trygga och trivsamma hem i levande stadsdelar.
 • Hembla har gjort om i ledningen genom att utse Jonatan Öhman till tillförordnad kommunikationschef samtidigt som tidigare kommunikationschef Björn Sundberg utses till Senior Director Public Affairs.
 • Hembla har den 1 oktober 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av två fastigheter från Fastighets AB L E Lundberg för 70 miljoner kronor. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.
 • Hembla har den 18 december avyttrat två fastigheter med totalt 124 lägenheter i Alby genom försäljning till en bostadsrättsförening. Försäljningen gjordes till ett underliggande fastighetsvärde av 167,4 miljoner kronor. Ombildningen initierades av den tidigare ägaren Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (”AJA”) och slutfördes av Hembla i enlighet med det överlåtelseavtal som tecknades i samband med förvärvet från AJA som slutfördes i april 2018.

Kommentar från VD

Den 31 oktober antog bolaget sitt nya namn Hembla och inledde därmed ett nytt kapitel i sin historia. Den omedelbara förändringen innebar en ny visuell identitet och varumärkes-plattformen förfinades också med ny vision; att skapa levande samhällen där hyresgästens behov är i fokus. Vår definition av ett levande samhälle är en där familjer och individer vill leva, skapa minnen, interagera socialt med andra och känna trygghet. Den nya visionen utgör inte ett stort skifte i strategi, utan snarare förtydligar våra prioriteringar och är en ledstjärna för organisationen. Vi vill sätta våra hyresgäster först i allt vi gör.

Utveckling av vår organisation

Vi har jobbat hårt för att bättre organisera oss i linje med vårt löfte om att sätta våra hyresgäster först. Detta arbete har pågått sedan årets början och vi har gjort stora framsteg. Vårt sätt att arbeta är nu mer än någonsin inriktat på att sätta våra hyresgäster först. Vi har ytterligare stärkt vår centraladministration för att bättre kunna stödja och vidareutveckla våra affärsområden inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och renovering och nyproduktion. Detta arbete kommer att fortsätta under hela året och vi tror att vi kommer att kunna rapportera kring våra framsteg varje kvartal framöver.

Uppdatering kring organisation – förbättrad kundservice

Vår hyresgästs först inställning är också tydlig i de förbättringar vi har genomfört i vår serviceorganisation under fjärde kvartalet. I december öppnade vi ett kundservicecenter i centrala Stockholm. Avsikten var att utvärdera om en centraliserad servicefunktion skulle ha en positiv inverkan på tillgänglighet av service till våra hyresgäster. Det visade sig vara ett lyckat koncept redan från start och det kommer att utvecklas ytterligare under det kommande året.

Vad våra hyresgäster tycker om oss har betydelse

Under den årliga utdelningen av hyresgästenkäten i slutet av 2018 deltog alla anställda på Hembla i att knacka dörr hos våra hyresgäster. Ungefär 20 000 hyresgäster fick frågeformuläret personligen levererat av en Hembla-medarbetare, med möjlighet att ge direkt feedback till oss.

Värdeökning av våra tillgångar

Varje kvartal försöker vi lyfta fram hur vår affärsmodell skapar värde för våra hyresgäster genom vår renoveringsmodell och våra sociala engagemang. Vår affärsmodell ökar också värdet av våra tillgångar direkt. Under fjärde kvartalet kommer det mesta av värdeökningen från ett förbättrat driftnetto, främst drivet av den högre hyran från renoverade lägenheter. Under helåret 2018 har Hembla fått en betydande ökning av värdet från både lägre avkastningskrav och förbättring av driftnettot. Vi tror att båda dessa faktorer härstammar från vår affärsmodell, det vill säga förbättring av driftnettot genom högre intäkter från renoverade lägenheter och lägre kostnader som ett resultat av vår investeringsplan. Det lägre avkastningskravet är huvudsakligen marknadsdrivet, baserat på starkt investerarintresse i vårt segment, men kommer också från vår affärsmodell där vi ständigt förbättrar våra bostadsområden och därigenom ökar deras attraktivitet.

Förvärv av nya lägenheter i Södertälje

Den 1 oktober 2018 tillträdde vi förvärvet av två tillgångar i Södertälje om totalt 52 lägenheter som meddelades under det tredje kvartalet. Säljaren var Fastighets AB L E Lundberg och tillgångarna var ett utmärkt komplement till våra befintliga fastigheter i Södertälje. Södertälje är en kommun och en stad med utmärkta marknadsförutsättningar med ett välutvecklat kollektivtrafiksystem mot centrala Stockholm och andra delar av landet.

Social hållbarhet och samverkan

Social hållbarhet utgör ett kärnpunkt i vår strategi. Vi har fortsatt med och stärkt våra insatser för att förbättra den sociala situationen och villkoren i våra områden. I ett av våra områden öppnade vi en permanent konstutställning och bjöd in alla hyresgäster till öppningen. Syftet är inte bara att förbättra den fysiska miljön utan också att ge speciellt ungdomar i området kulturell inspiration. Ett annat exempel är vårt engagemang i ett större projekt tillsammans med ishockeyklubben DIF, som ordnar sportaktiviteter för cirka 1 000 barn varje vecka. Detta har varit ett framgångsrikt sätt att skapa meningsfulla aktiviteter och engagera barn i våra områden. Vi har också fortsatt att samarbeta med kommuner och andra fastighetsägare genom fastighetsägarorganisationer och BID-(Business Improvement Districts) projekt. I flera områden genomförde vi inspektionspromenader tillsammans med politiker och andra fastighetsägare för att besluta kring förbättringspotentialen kring våra fastigheter och bostadsområden i närheten. Vi tror att denna typ av arbete är gynnsamt för våra hyresgäster och kommer också att ha en positiv effekt på vår finansiella ställning och resultat långsiktigt.

Stockholm 18 februari 2019

Svein Erik Lilleland

VD för Hembla

Denna information är sådan information som Hembla är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 07.00 (CET).