Vi bidrar till våra hyresgäster

Hembla AB (publ) redovisar för det andra kvartalet 2019 ett resultat efter skatt uppgående till 428 miljoner kronor jämfört med 1 672 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2019 uppgick resultatet efter skatt till 1 004 miljoner kronor jämfört med 1 827 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,64 kronor (18,41). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 24 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 181,25 kronor/aktie (145,98).

1 januari – 30 juni 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 956 Mkr (852)
  • Driftnettot ökade till 488 Mkr (431)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 164 Mkr (119)
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 125 Mkr (2 061)
  • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -6 Mkr (-44)
  • Resultat före skatt uppgick till 1 306 Mkr (2 116)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 004 Mkr (1 827)
  • Vinst per aktie uppgick till 10,90 kr (21,45) före utspädning, och uppgick till 10,87 kr (21,40) efter utspädning

Kommentar från VD

Resultat

Under det första halvåret 2019 har vi uppnått ett resultat efter skatt på 1 004 Mkr där ökningen i intäkter drivits dels av ett större bestånd jämfört med samma period föregående år, samt att vi fortsätter att renovera lägenheter i hög takt. Vi har slutfört 732 renoveringar hittills i år. Värt att nämna på kostnadssidan är omstruktureringsreserven relaterat till omorganisationen som påverkar resultatet negativt med -25 Mkr för perioden. Denna förändring förväntas framgent att ge besparingar om cirka 10 Mkr årligen. Förutom påverkan på resultatet så tror vi även att vi kommer att se både nöjdare hyresgäster och medarbetare.

Organisationsförändring initierad

Under året sjösattes den organisationsförändring som hela bolaget arbetat med att förbereda. Syftet med den nya organisationen är att på ett ännu bättre sätt kunna leva upp till vårt löfte om att alltid sätta hyresgästen först. Det handlar om att leverera förstklassig service till våra hyresgäster och samtidigt erbjuda våra medarbetare möjligheter till god professionell utveckling.

Vår service- och förvaltningsorganisation är nu en funktionsindelad organisation som arbetar bolagsövergripande och i enlighet med gemensamma arbetssätt, processer och rutiner. Lanseringen av den nya organisationen genomfördes utan större svårigheter tack vare ett gediget förarbete och mycket motiverade medarbetare som lotsade den nya organisationen i hamn.

Min övertygelse är att förändringar måste få ta tid och slå rot. Det är viktigt att ha en ödmjuk inställning och förståelse för att en förändringsresa är en lång process som handlar om mycket mer än streck och boxar i ett organisationsschema. Det handlar inte minst om en ny kultur som växer fram och förändringsarbetet tar inte slut bara för att den nya organisationen rent fysiskt är på plats. Resan fortsätter i en annan form och i en ny organisation. Därför kommer vi även framöver att investera både mer tid och andra resurser för att säkerställa den varaktiga förändringen, vilket kommer att resultera i en mer effektiv struktur långsiktigt. Detta inkluderar även optimering av IT där vi har utvecklat en strategi för att bättre stödja vår verksamhet.

Jag är övertygad om att vi i nästa hyresgästundersökning tydligt kommer att kunna se hur vår nya organisation förbättrat hyresgästernas upplevelser av oss som hyresvärd och den service vi erbjuder.

Kundservice

Förbättrad service till våra hyresgäster har varit det kanske tyngst vägande skälet till vår förändring. En viktig del av detta, värd att särskilt lyftas fram, är utvecklingen av vår kundservicefunktion. Under det andra kvartalet har vi förstärkt denna funktion ytterligare och när böckerna för kvartalet stängs har vi 16 medarbetare på plats som varje vecka besvarar över 2 000 kontakter via telefon, email och sociala medier. Vi kan idag via kundservice erbjuda våra hyresgäster service på 13 olika språk. Ett centralt kundservicecenter med hög tillgänglighet är något som våra hyresgäster tydligt efterfrågat i våra årliga hyresgästundersökningar. Det känns fantastiskt att kunna leverera i enlighet med hyresgästernas önskemål.

Stadsdelsutvecklingsplaner och dialog

Under kvartalet har vi också stärkt vårt arbete inom stadsdelsutveckling. Vår vision att skapa levande stadsdelar inbegriper många olika aspekter från social hållbarhet och utveckling av kommersiellt utbud till fysiska åtgärder i fasader och utemiljöer. Projekt likt de som nyligen är slutförda i Husby och Rinkeby visar på vårt engagemang och fokus vad gäller detta. För att på bästa sätt samordna dessa delar inrättade vi under kvartalet en ny roll i bolaget i form av en stadsdelsutvecklingschef. Detta är en nyckelroll för vår långsiktiga stadsdelsutveckling och för strategin framåt.

En viktig grund i vår syn på stadsdelsutveckling är att lyssna in och få med oss de boendes perspektiv i insatserna vi gör. Forskningen inom hållbar stadsutveckling är entydig; inflytande över boendemiljön och dess utveckling är viktig för hyresgästers känsla av trivsel och trygghet. För att åstadkomma detta bör vi som fastighetsägare skapa möjligheter och forum för den dialogen. Ett exempel på detta är den boendedialog som vi genomförde i Husby under kvartalet. Där ställde vi frågor kring hyresgästernas syn på behoven kring upprustning och renovering av deras stadsdel. Fokus var på fastigheternas yttre delar såsom fasader och balkonger. Resultaten var entydiga; hyresgästerna vill att stadsdelen ska få ett helhetslyft och en genomgripande upprustning av fastigheterna. I svaren från dialogen blev det också tydligt att en sådan upprustning skulle påverka hyresgästernas upplevelser av livskvalitet, trygghet och trivsel mycket positivt. På frågan om hyresgästerna skulle vilja att upprustningarna genomförs, trots eventuella olägenheter i form av byggstörningar, svarar över 90 procent ja. Detta visar på ett starkt stöd för vår stadsdelsutvecklingsstrategi.

Fortsatt fokus på social hållbarhet

Vid kvartalsrapportens publicering står sommaren inför dörren och precis som tidigare år har delar av vårens arbete varit en förberedelse för sommaren. I vår långsiktighet ligger att ta ett ansvar för att även stärka stadsdelarna socialt och på så sätt öka trygghet och trivsel. I flera stadsdelar bidrar vi till att sommaren blir aktivitetsfylld och äventyrlig för unga boende hos oss. Ett exempel är via fotbollsskolor där ungdomar helt gratis får vara med på ledarledda träningar och matcher. Detta skapar samvaro och möten som är viktiga för stadsdelen. I exempelvis Järva stöttar vi fotbollsklubben Vasalunds IF som har ett väl inarbetat koncept för fotbollsskolorna och där hundratals barn varje vecka deltar i aktiviteterna.

Förutom fritidsaktiviteter samverkar vi med kommuner för att ge boenden i våra stadsdelar möjligheter till sommarjobb. För många är detta första jobbet och därmed ens första formella arbetslivserfarenhet. Ett exempel är i Huddinge kommun där vi tillsammans med några andra närliggande fastighetsägare kan erbjuda över 300 ungdomar sommarjobb. Ett annat exempel är i Uppsala där ett 30-tal ungdomar i stadsdelen Gottsunda/Valsätra får arbeta hos oss över sommaren. Förutom att det ger individen möjlighet till sitt första arbete är vi övertygade om att det också bidrar till att stärka stadsdelen som helhet.

Miljöarbete

Frågor kring miljömässig hållbarhet är mer aktuella än någonsin. Denna medvetenhet är positiv i sig, även om allvaret i de utmaningar världen står inför är bekymrande. Det finns såklart ett individuellt ansvar att ta, men som fastighetsägare med bostäder som vår kärnverksamhet har vi ett särskilt ansvar för att göra vårt miljömässiga fotavtryck så litet som möjligt.

Genom våra upprustningar och renoveringar av exempelvis fasader minskar vi påtagligt fastigheternas energibehov och förbrukning. Vi tillför också alternativa och hållbara energikällor för att öka andelen av förbrukningen som kommer från CO2-mässigt neutrala källor. Vi har under kvartalet utvärderat flera av de lösningar som vi tidigare installerat. Ett exempel är solpaneler på fastigheternas tak som visat sig vara en både kostnads- och miljömässigt klok investering. Ett annat exempel är bergvärme där vi under kvartalet påbörjat borrning i bland annat Ronna i Södertälje kommun. I Katrineholm har bergvärmeinstallation, nya ventilationssystem och solpaneler bidragit till besparingar av CO2 på cirka 15 ton per år. Vi ser nu över hur vi framöver ska kunna implementera liknande energilösningar inom vårt bestånd.

Under kvartalet har vi också fortsatt arbetet med att förbättra hantering av sopor i våra stadsdelar. Med över 21 000 lägenheter är sophanteringen ett av våra miljömässigt största avtryck. Vi har under kvartalet utökat antalet informationsinsatser för att öka medvetenheten och efterlevnaden rörande sopsortering. Inom ramen för projektet Rent & Tryggt, där vi samverkar med olika lokala föreningar, gör vi insatser för att plocka upp och sortera skräp. Detta är ett långsiktigt arbete där jag ser att vi som fastighetsägare har en viktig roll i att stötta våra hyresgäster att kunna göra miljömässigt riktiga val.

Vi går in i årets tredje kvartal som ett delvis förändrat och starkare bolag med en bibehållen vision om att skapa levande stadsdelar med hyresgästerna i fokus.

Stockholm 19 juli 2019

Svein Erik Lilleland

VD för Hembla

Denna information är sådan som Hembla AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.00 (CEST).