D Carnegie fastighet

Våra projekt

Hembla har en högkvalitativ portfölj av byggrätter och potentiella byggrätter i Storstockholmsregionen. Vi skapar betydande värden genom omvandling av råmark till byggrätter. Dessa byggrätter kan byggas till hyreslägenheter eller till bostadsrätter, vilket sker i samarbete med byggföretag eller försäljning av byggrätterna.

Fastighetsutveckling är kapitalintensivt och förenad med olika typer av risker genom projektens gång. Hembla strävar efter att minimera risker och säljer därför vidare byggrätter efter att detaljplaner vunnit laga kraft, vilket innebär att exponeringen mot de bedömda riskerna minimeras.

Fastighetsutvecklare strävar ständigt efter att förvärva och utveckla attraktiv mark och Hemblas portfölj är mycket uppskattad hos dessa bolag som vill identifiera och genomföra intressanta förvärv.

Hembla har också ett antal obebyggda fastigheter i sitt bestånd och det finns möjlighet att förtäta ett antal fastigheter, till exempel genom att bygga om/på parkeringshus eller att bebygga gårdsmark. Stockholm stad har uttryckt en vilja att förtäta områden nära tunnelbanenätet med nya bostäder.