KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMBLA AB (PUBL)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org. nr 556498-9449 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 10.30 på Birger Jarlsgatan 57C i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar...

Per Ekelund blir tillförordnad VD för Hembla

Hemblas styrelse har idag utsett Per Ekelund till tillförordnad VD för Hembla. Per Ekelund tillträder posten som tillförordnad VD omgående och ersätter nuvarande VD Svein Erik Lilleland, som har valt att lämna bolaget. Per Ekelund är för närvarande VD för fastighetsbolaget Victoria Park, en tjänst han behåller parallellt med sin nya roll. Efter erforderliga MBL förhandlingar är avsikten att Per Ekelund ska utses till ordinarie VD.

Hembla ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Styrelsen för Hembla AB (publ) (”Hembla”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hemblas aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hembla

Vid extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) i Hembla AB (publ) (”Bolaget”) den 15 november 2019 fattades följande beslut. Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter  ...

Vi utvecklar våra stadsdelar

Hembla AB (publ) redovisar för det tredje kvartalet 2019 ett resultat efter skatt uppgående till 208 miljoner kronor jämfört med 881 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,24 kronor (9,58). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 17 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 184,41 kronor/aktie (158,13).

Kallelse till extra bolagsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november 2019, klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8...

Förändring i antal aktier och röster i Hembla

Antalet röster och aktier av serie B i Hembla AB (publ) har förändrats under september månad till följd av utnyttjandet av 97 000 teckningsoptioner, i utbyte mot 100 589...

Vi bidrar till våra hyresgäster

Hembla AB (publ) redovisar för det andra kvartalet 2019 ett resultat efter skatt uppgående till 428 miljoner kronor jämfört med 1 672 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2019 uppgick resultatet efter skatt till 1 004 miljoner kronor jämfört med 1 827 miljoner kronor samma period föregående år. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,64 kronor (18,41). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 24 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 181,25 kronor/aktie (145,98).

Förändring i antal aktier och röster i Hembla

Antalet röster och aktier av serie B i Hembla AB (publ) har förändrats under juni månad till följd av utnyttjandet av 710 000 teckningsoptioner, i utbyte mot 736 270...

Hembla utser chef för stadsdelsutveckling

Bolaget har beslutat att utse Luigi Fallai till chef för stadsdelsutveckling. I den nyinrättade rollen får han övergripande ansvar för att hålla ihop utvecklingen av de stadsdelar där bolaget äger och förvaltar fastigheter.

Kommuniké från årsstämma i Hembla AB

Kommuniké från årsstämma i Hembla AB Vid årsstämma i Hembla AB (publ) (”Bolaget”) den 16 maj 2019 fattades följande beslut. Fastställande av...

Samarbete är vår strategi

Hembla AB (publ) redovisar för första kvartalet 2019 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 576 miljoner kronor jämfört med 156 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,26 kronor (1,98). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 175,29 kronor/aktie (125,35).

Kallelse till årsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Rätt att delta...

Vi förbättrar vår service

Hembla AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 598 miljoner kronor jämfört med 350 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol.

D. Carnegie & Co AB byter namn till Hembla AB

Namnbytet sker onsdagen den 31 oktober 2018 och är ett led i att tydliggöra bolagets inriktning. Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten som är att erbjuda sina hyresgäster trygga och trivsamma hem i levande stadsdelar.

Hyresgästerna först

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 881 miljoner kronor jämfört med 525 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För de första nio månaderna 2018 uppgick resultatet efter skatt till 2 709 miljoner kronor jämfört med 1 229 miljoner kronor samma period föregående år.

D. Carnegie & Co byter namn till Hembla

D. Carnegie & Co har idag den 13 september 2018 kallat till extra bolagsstämma för att genomföra ett namnbyte från D. Carnegie & Co AB (publ) till Hembla AB (publ). Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten. Namnet ska bidra till att tydliggöra bolagets inriktning och Hembla associerar till något som är centralt i de allra flesta människors liv.

Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 1 672 miljoner kronor jämfört med 475 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2018 uppgick resultatet efter till 1 827 miljoner kronor jämfört med 704 miljoner kronor samma period föregående år. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 21,45 kronor (9,10). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 29 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 145,98 kronor/aktie (113,12). 

Jonas Andersson utses till ny CFO, ersätter Per-Axel Sundström som beslutat att lämna D. Carnegie & Co AB

Per-Axel Sundström har beslutat att efter flera år på D. Carnegie & Co AB (publ) lämna sin position som CFO. Samtidigt som Per-Axel Sundström lämnar sin position har D. Carnegie & Co AB beslutat att tillsätta Jonas Andersson som ny CFO. Per-Axel Sundströms sista anställningsdag och Jonas Anderssons första dag som ny CFO är ännu inte bestämd men Per-Axel kommer att fortsätta arbeta under en period för att säkerställa en smidig överlämning.

Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2018 fattades följande beslut. Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och...

Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2018 ett förvaltningsresultat om 1 miljoner kronor jämfört med 60 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Resultat efter skatt uppgick till 156 miljoner kronor jämfört med 229 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 1,98 kronor (2,96). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 18 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 125,35 kronor/aktie (106,04). 

D. Carnegie & Co färdigställer en refinansiering om 4,8 miljarder kronor och återbetalar obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en refinansiering om 4,8 miljarder kronor kombinerat med en revolverande investeringsfacilitet om 1,0 miljard kronor. D. Carnegies & Co:s obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor har som ett resultat återbetalats. Frigjord likviditet efter refinansiering och återbetalning av obligationen uppgår till cirka 1,0 miljard kronor.

D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 1 274 LÄGENHETER I STOCKHOLM OCH GENOMFÖR RIKTAD EMISSION AV AKTIER TILL SÄLJAREN

D. Carnegie & Co AB (publ) har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av 1 274 lägenheter för 1,67 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,08 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm och ligger i närheten av andra fastigheter ägda av D. Carnegie. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.

D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 749 LÄGENHETER I VÄSTERÅS

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 4 april 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av 4 fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.

D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 1 274 LÄGENHETER I STOCKHOLM FRÅN BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM FASTIGHETS AB (publ) MOT KONTANT BETALNING OCH AKTIER

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) har ingått avtal med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”) om förvärv av 1 274 lägenheter i Stockholm för 1 673 miljoner kr (15 900 kr/kvm) före avdrag för latent skatt om ungefär 80 miljoner kr. Transaktionen är strukturerad som en aktieöverlåtelse. Fastighetsportföljens uthyrbara yta uppgår till 105 000 kvm. De möjliga byggrätter som ingår i förvärvet bedöms utgöra en betydande uppsida. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm och ligger i närheten av andra fastigheter ägda av D. Carnegie. Transaktionen kommer kombineras med en nyemission till säljaren vilket resulterar i en kombination av kontant vederlag (92% av köpeskillingen) och vederlag i form av aktier (8% av köpeskillingen). Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018.      

D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 1420 LÄGENHETER I STOCKHOLMSREGIONEN

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 3 april 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av 27 fastigheter för 2,47 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna i Järna, Södertälje och Nynäshamn, alla i Stockholms län. Fastigheterna ligger i nära anslutning till delar av D. Carnegies befintliga bestånd. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.

D. CARNEGIE & CO:S FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 1 013 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) den 23 februari 2018 fattades följande beslut. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslutade...

Vi fortsätter med vår strategi

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2017 en ökning av förvaltningsresultat, 62 miljoner kronor jämfört med 52 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Resultat efter skatt uppgick till 350 miljoner kronor jämfört med 680 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. För helåret uppgick förvaltningsresultatet till 357 miljoner kronor jämfört med 269 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för helåret uppgick till 1 579 miljoner kronor jämfört med 1 678 miljoner kronor föregående år. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 20,34 kronor (22,20). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 25 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 127,90 kronor/aktie (101,96).

D. Carnegie & Co – Svein Erik Lilleland utsedd till ny VD

D. Carnegie & Co AB ("Bolaget") – noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör idag att Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot och tillförordnad VD, utses till permanent VD för Bolaget.

D. Carnegie & Co säljer fastigheter i Eskilstuna till BRF

D. Carnegie & Co (publ)– noterat på Nasdaq Stockholm – har avyttrat fastigheterna Eskilstuna Venus 8 och Venus 9 till en bostadsrättsförening. Försäljningen av fastigheterna i Eskilstuna sker till ett underliggande fastighetsvärde om 44 miljoner kronor, vilket innebär ett pris på 23 417 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. 

D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 749 LÄGENHETER I VÄSTERÅS

D. Carnegie & Co AB (publ) har med Bostads AB Mimer avtalat om förvärv av fyra fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Fastigheterna är alla belägna i Västerås och blir D. Carnegies första förvärv från ett allmännyttigt fastighetsföretag. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde första halvåret 2018.

D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 1420 LÄGENHETER I STOCKHOLMSREGIONEN

D. Carnegie & Co AB (publ) har avtalat om förvärv av 27 fastigheter för 2,47 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna i Järna, Södertälje och Nynäshamn, alla i Stockholms län. Fastigheterna ligger i nära anslutning till D. Carnegies befintliga bestånd. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde första halvåret 2018.

D. Carnegie & Co färdigställer refinansiering om 3 255 miljoner kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3 255 miljoner kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor. Låne- och investeringsfaciliteten har en löptid på 7 år vilket förlänger bolagets totala kapitalbindningsprofil från 3,3 år till 5,5 år.

Fortsatt hög aktivitetsnivå skapar signifikanta värden

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 135 miljoner kronor jämfört med 109 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Resultat efter skatt ökade till 525 miljoner kronor jämfört med 364 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För första nio månaderna uppgick förvaltningsresultatet till 295 miljoner kronor jämfört med 217 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till 1 229 miljoner kronor jämfört med 999 miljoner kronor. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 15,86 kronor (12,92). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 34 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 122,04 kronor/aktie (91,26).

Förorten går in med spelarna på derbyt

22 barn och ungdomar går in med spelarna på Friends Arena innan derbyt mellan AIK och Djurgården på söndag kl 15:00. Inmarschen är en manifestation för det arbete som AIK och bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co bedriver för att utveckla bra aktiviteter för förorten. Det är också en manifestation för idrottens betydelse för förorten. 

Fortsatt hög renoveringstakt och stark vinstökning under andra kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 100 miljoner kronor jämfört med 72 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. Resultat efter skatt ökade till 616 miljoner kronor jämfört med 504 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 160 miljoner kronor jämfört med 109 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 704 miljoner kronor jämfört med 634 miljoner kronor. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,14 kronor (5,02). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 113,12 kronor/aktie (85,05).

D. Carnegie & Co satsar på förbättrade ventilationssystem i Husby och Jordbro

Till sommaren kommer D. Carnegie & Co att ha installerat nya ventilationssystem, så kallade FTX-system, i cirka 60 byggnader i Husby och Jordbro. FTX är balanserade ventilationssystem med inbyggd värmeåtervinning. Installationerna är en omfattande åtgärd som görs därför att de gamla systemen behöver bytas ut och är en del av förnyelsen av de många fastigheter som ägs och förvaltas av D. Carnegie & Co i Järvaområdet. De ingår i den plan som bolaget har för att på olika sätt renovera miljonprogramsområden.

AIK satsar på socialt ansvarstagande

Hur ser idrottens möjligheter för att verka som plattform för utveckling av socialt ansvarstagande i förorten ut? Där aktiviteten inte bara är medlemsbunden? Vill idrotten det? Hur gör AIK Fotboll? Klubben har i år startat ett arbete med utvidgat socialt ansvarstagande (CSR) vars syfte är att ge ungdomar i förorter runt Stockholm sysselsättning och förebilder. Aktiviteter genomförs under ett första år som gratis fotbollsskolor, nattfotboll och besök på allsvensk fotbollsmatch. Beroende på utfall och utvärdering kommer aktiviteterna att fortsätta kommande år. Genomförandet sker tillsammans med D. Carnegie & Co som är ett bostadsfastighetsbolag med fokus på pendlingsavstånd från Stockholm. 

60 till 80 invandrarkvinnor ska ges chansen att bli egna företagare i Haninge

Välkommen till seminarium och pressträff om projekt för arbetslösa invandrarkvinnor. Projektet genomförs i Haninge kommun med kranskommuner med start 2017. Seminarium onsdag 5 juli kl. 14.00 på Strandgatan 10 i Visby, våning 3. Medverkande: · Maria Borelius, Ordförande, Stiftelsen Ester · Meeri, Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande i Haninge · Roy Melchert, Chef enheten integration och etablering, Arbetsförmedlingen · Ritva Widgren, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn · Jan Edling, Utredare, Flexicurity · Ladachart Punyaratabandhu, VD grundare, We Love Vintage by Ladachart · Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co · Jesper Bengtsson, Moderator, Journalist PRESSTRÄFF kl. 16.15 i samma lokal som ovan om projektetet. Projektledare och andra medverkande i projektet närvarar. 

D. Carnegie & Co har överlåtit tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har överlåtit en tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla. Köparen är ett helägt dotterbolag till SSM Holding AB (publ). Överenskommet fastighetsvärde motsvarar 80 Mkr vilket är 95 procent över bokfört värde.    

Change in number of shares and votes in D. Carnegie & Co

The number of shares of series B and votes in D. Carnegie & Co has changed as a result of the exercise of 1,460,000 warrants within the company’s 2014 incentive program. At the last trading...

Change in number of shares and votes in D. Carnegie & Co

The number of shares of series B and votes in D. Carnegie & Co has changed as a result of the exercise of 1,460,000 warrants within the company’s 2014 incentive program. At the last trading...

Högsta renoveringstakten

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 60 miljoner kronor jämfört med 37 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Detta beror på att den investeringsintensiva verksamheten börjar visa kraftiga resultatförbättringar. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,96 kronor (3,47). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 106,04 kronor/aktie (79,79).

Ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogram sker i Södertälje

I Södertälje kommun genomförs ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogramsområde. Det sker i stadsdelen Ronna där sammanlagt 14 höghus får ett nytt betydlig trevligare utseende än tidigare. D. Carnegie & Co satsar stort på att utveckla denna del av boendemiljön. Sedan tidigare är motsvarande åtgärder genomförda i Fornhöjden där fem hus har fått fasadrenovering.

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm. Rätt att delta vid...

Hög investeringstakt ger rekordresultat

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar ett rekordresultat för 2016 drivet av den höga investeringstakten. Vinsten före skatt uppgick till 2 072 miljoner kronor – upp 46 procent jämfört med föregående år. Även förvaltningsresultat var signifikant högre, 269 miljoner kronor jämfört med 186 miljoner kronor föregående år. Främsta skälet är att högre intäkter och lägre kostnader vilka beror på stora värdeskapande investeringar.  Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 22,20 kronor (16,10). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 39 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 101,96 kronor/aktie (73,50).

D. Carnegie & Co satsar på att bygga Sveriges största bergvärmeprojekt – i Haninge

Cirka 1 100 lägenheter och ett antal lokaler ska nu förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi i Jordbro i Haninge kommun. Det ska ske via en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm. D. Carnegie & Co äger och förvaltar de lägenheter som kommer ifråga för projektet. Detta projekt är troligen den största satsningen i Sverige på bergvärmeinstallation för bostäder. Arbetet med genomförande startar under år 2017.

D. Carnegie & Co förvärvar fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om att förvärva fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås. Säljare är Fastighets AB Balder (publ). Beståndet består av 42 fastigheter och 1 681 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 1 420 Mkr och köpeskillingen uppgår till 1 040 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde den 2 maj 2017. 

D. Carnegie & Co bjuder in till investerarträff

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterade på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till investerarträff onsdagen 22 februari 2017.  Vid träffen presenteras bolagets nya huvudägare Blackstone. 

D. Carnegie & Co AB uppdaterar ägarlistan

På grund av större förändringar i ägarstrukturen efter Blackstones pliktbud på bolaget har ägarlistan på hemsidan uppdaterats. För mer information,...

Ny ansvarig för Investor relations i D. Carnegie & Co AB

Björn Sundberg som sedan tidigare är Kommunikationschef har nu också utsetts till ansvarig för Investor Relations på D. Carnegie & Co AB. Mer information om Björn återfinns via https://www.hemblagroup.se/sv/ledning/.

D. Carnegie & Co:s lägenheter i Husby är inte kalla –  mätningar visar på korrekt temperatur

I samband med protester nyligen i Husby framkom kritik om att D. Carnegie & Co:s lägenheter i området skulle vara kalla. Bolaget lovade i samband med det att tillsammans med Hyresgästföreningen mäta de lägenheter som anmäls av hyresgäster som kalla. Bolaget lovade också att vidta åtgärder om någon av de lägenheter som mättes skulle ha bedömts som kall. För att en lägenhet ska bedömas som kall ska temperaturen ligga under 18 grader i luften och under 16 grader på golv enligt Boverket.

D. Carnegie & Co ny samarbetspartner till AIK Fotboll

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co har ingått ett samarbetsavtal med AIK Fotboll. Samarbetsavtalet, som gäller över ett år från och med årsskiftet 2016/2017, innebär att parterna ska genomföra fyra större CSR-projekt tillsammans i de förorter i Stockholm där D. Carnegie & Co har bostäder. Fotbollsskolor är exempel på en sådan aktivitet. 

D. Carnegie & Co startar grannsamverkan – Ger ökad trivsel och minskar brottslighet

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co startar tillsammans med Hyresgästföreningen, Polisen, Sollentuna kommun och Sollentunahem ett program för bättre grannsamverkan där även de boende får en central roll. En av åtgärderna är att låta de boende vara polisens extra ögon och öron genom att patrullera området med bil. Det ska bli ett frivilligt och trygghetsskapande komplement.

Ledningsförändringar i D. Carnegie & Co AB

Christian Tapper har utsetts till Renoveringschef med ansvar för D. Carnegie & Co AB:s renoveringsprocess. Christian var närmast anställd av PEAB. För ytterligare information,...

Vinst och eget kapital fortsätter att öka kraftigt tredje kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt till 434 miljoner kronor – upp 115 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 176 miljoner kronor jämfört med 91 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Detta beror på att den investeringsintensiva verksamheten börjar visa kraftiga resultatförbättringar.  Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,71 kronor (2,71). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 51 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 91,26 kronor/aktie (60,53).

D. Carnegie & Co gör stora energiinvesteringar i Jordbro

Börsnoterade bostadfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) kommer att göra stora investeringar för att minska energiåtgången i bolagets fastigheter i Jordbro i södra Stockholm. Genom att förbättra ventilationssystemen i dessa miljonfastigheter är det möjligt få kraftigt förbättrad prestanda – verkningsgraden i ventilationssystemen ökar till hela 82 procent från dagens cirka 20 procent. 

D. Carnegie & Co senarelägger Kapitalmarknadsdagen 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – har beslutat att senarelägga sin Kapitalmarknadsdag till ett senare datum, tidigare planerat datum var den 9 November 2016. Beslutet fattades med anledning av det nyligen offentliggjorda kontanta budpliktsbudet från Vega Hold Sarl (”Vega Holdco”), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P, och den restriktion av informationsgivning budpliktsbudet medför.

D. Carnegie & Co bjuder in till kapitalmarknadsdag, 9 november 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till kapitalmarknadsdag onsdagen 9 november. Vid sidan av en presentation av bolaget kommer fokus att ligga på D. Carnegie & Co:s värdeskapande renoveringsmodell och presentation av bolagets nya huvudägare Blackstone. 

BLACKSTONE FÖRVÄRVAR 40 PROCENT AV RÖSTERNA OCH 32 PROCENT AV AKTIEKAPITALET I D. CARNEGIE & CO TILL ETT PRIS OM 100,00 KRONOR PER AKTIE

Vega Holdco Sarl ("Vega Holdco"), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av Blackstone Group L.P. (tillsammans med närstående "Blackstone"), har slutfört förvärv av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget"), motsvarande 40 procent av rösterna och 32 procent av totala antalet aktier i D. Carnegie & Co (1).

BLACKSTONE JUSTERAR SITT FÖRSLAG OM VAL AV STYRELSELEDAMÖTER INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I D. CARNEGIE & CO AB (PUBL) DEN 14 OKTOBER 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har informerats av Vega Holdco Sarl (”Vega”), kontrollerat av Blackstone och innehavare av cirka 28,61 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget, att Vega vill justera sitt förslag till extra bolagsstämman den 14 oktober 2016 rörande val av styrelseledamöter. Det justerade förslaget innebär att James Seppala ersätter Andrew Lax som föreslagen styrelseledamot och styrelseordförande. Svein Erik Lilleland kvarstår som den andra föreslagna styrelseledamoten och inga övriga justeringar görs i Vegas förslag, som offentliggjordes den 21 september 2016.

D. Carnegie & Co uppdaterar ägarlista

D. Carnegie & Co – noterat på Stockholm Nasdaq – har uppdaterat ägarlistan efter att Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”) tillträtt som ny huvudägare i bolaget. De största ägarna i D. Carnegie & Co utgörs per den 15 september 2016 av:

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

 Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2016 klockan 14:00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20,...

Kommentar med anledning av Blackstones första tillträde till aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) samt begäran om extra bolagsstämma

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) noterar att ett första tillträde har skett av det förvärv av aktier i Bolaget som Bolaget rapporterat om den 15 juli 2016 och den 25 augusti 2016. Såsom framgår av den uppdaterade ägarlistan på Bolagets hemsida innehar nu köparen Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”), genom dess bolag Vega Holdco Sarl, 1 654 286 aktier av serie A och 20 463 264 aktier av serie B, vilket motsvarar 29,09 procent av rösterna och 28,61 procent av aktiekapitalet i Bolaget.   

Kommentar med anledning av Blackstones offentliggörande

Kommentar med anledning av Blackstones offentliggörande av att villkoren för att förvärva 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts 

Kommentar med anledning av avtal mellan Blackstone och tre aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ)

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har noterat att Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”) idag den 15 juli 2016 har meddelat att avtal avseende överlåtelse av aktier till ett pris om 100 svenska kronor per aktie och rösträttsutövande har träffats mellan Blackstone, genom dess bolag Vega Holdco Sarl, och tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare Kvalitena AB (”Kvalitena”), Svensk Bolig Holding AB och Frasdale Int. BV (”Frasdale”). D. Carnegie & Co har även noterat att överlåtelserna och utställd rösträttsfullmakt från Kvalitena och Frasdale avseende deras återstående aktier i D. Carnegie & Co, förutsatt att vissa villkor uppfylls och aktierna överlåts, kommer att resultera i att Blackstone kommer att inneha 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet samt kontrollera en röstandel om 53 procent i Bolaget. Givet att överlåtelserna fullbordas blir Blackstone således ny kontrollägare i Bolaget och budpliktsskyldig avseende resterande aktier i Bolaget till ett lägsta pris om 100 kronor per aktie i enlighet med gällande takeoverregler. 

Vinst och eget kapital fortsätter att öka kraftigt andra kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt på hela 504 miljoner kronor – upp 141 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 72 miljoner kronor jämfört med 45 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt blev 5,02 kronor (2,34). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 51 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 85,05 kronor/aktie (56,38).

D. Carnegie & Co gör betydande miljöinvesteringar – Minskar energiförbrukningen med 25 procent

D. Carnegie & Co:s (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – planerar att under en femårsperiod investera cirka 900 Mkr för att få ned förbrukningen av energi i bolagets fastigheter. Investeringarna sker i modern teknik för energiåtervinning och åtgärder för att justera in fastigheterna så att värmen fördelar sig jämt. Dessutom kommer D. Carnegie & Co att investera i bergvärme för att framställa energi, vilket gör att förbrukning går ned med cirka en tredjedel. I samband med satsningen planerar bolaget att rekrytera ett antal driftsingenjörer. 

D. Carnegie & Co förvärvar aktier i Amasten

Amasten Holding AB (publ) ("Amasten") har informerats om att D. Carnegie & Co (publ) ("D. Carnegie") har förvärvat samtliga av Fastighets AB Balder (publ):s (”Balder”) aktier i Amasten, uppgående till sammanlagt 10 000 000 stamaktier motsvarande 6,7 procent av kapitalet. Förvärvet har skett utanför marknaden.

D. Carnegie & Co säljer fastighet till BRF – Försäljningspris motsvarar 16 850 kr/kvm

D. Carnegie & Co (publ)– noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om fastighetsförsäljning till en bostadsrättsförening. Försäljningen av fastigheten i Rinkeby sker till ett underliggande fastighetsvärde på 43 miljoner kronor, vilket innebär ett pris på 16 850 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Priset överstiger senast gjorda marknadsvärdering med 88 procent. 

D. Carnegie & Co AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co”) fattat beslut om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt D. Carnegie & Co:s ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, den 3 juni 2016. 

D. Carnegie & Co rekryterar kommersiell uthyrare

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har rekryterat Pär Westin, som kommersiell uthyrare. Pär Westin kommer närmast från fastighetsrådgivaren Colliers International där han arbetade med lokaluthyrning. 

D. Carnegie & Co bjuder ungdomar på fotbollsskola – 9 – 14-åringar i Husby, Rinkeby och Tensta välkomna!

Ungdomar som bor i bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co:s lägenheter i Husby, Rinkeby och Tensta kan anmäla sig om de är intresserade av att delta i en fotbollsskola 13 – 17 juni i år. Bolaget bjuder totalt 100 stycken 9 – 14-åringar att på ett lekfullt sätt spela fotboll. Ledare och tränare från Akropolis IF håller i fotbollsveckan. 

D. Carnegie & Co-aktien får plats i två index – VINX Benchmark Index och EPRA European Index

D. Carnegie & Co:s (publ) aktie – noterad på Nasdaq Stockholm - får plats i Nasdaq Nordics VINX Benchmark Index från och med första juni i år. I VINX Benchmark Index ingår de största och mest handlade aktierna på de nordiska börserna. Vikten i indexet bedöms utifrån den delen av aktierna som är tillgänglig för handel, det vill säga den så kallade fria floaten. 

Ytterligare ett kvartal med stark ökning av vinst och eget kapital

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt på hela 263 miljoner kronor – upp 446 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 37 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt blev 3,47 kronor (0,69). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 47 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 79,79 kronor/aktie (54,25).

Guldkupol utbildar D. Carnegie & Co:s hyresgäster i energieffektivisering

Nasdaq Stockholm-noterade bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co:s (publ) hyresgäster i Husby har fått en guldkupol – eller i folkmun ett ufo – som granne. Här får hyresgästerna under lustfyllda former lära sig hur de kan påverka sin förbrukning av energi. Guldkupolen är en del av det nordiska samarbetsprojektet SURE! – som D. Carnegie & Co sponsrar via Interactive Institute. 

D. Carnegie & Co genomför varumärkesbyte – Graflunds blir D. Carnegie & Co

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB:s (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm –fastighetsbestånd som hittills förvaltats under namnet Graflunds ska nu hanteras under namnet D. Carnegie & Co. Det betyder att de som bor i bolagets cirka 16 000 lägenheter i miljonprogrammen får lära känna D. Carnegie & Co. Varumärkesbytet sker under våren 2016.

D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK.

D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2015 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2015 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan. En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning fredag den 22 april 2016. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i slutet på april. 

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

IFK Norrköpings arena byter namn till Östgötaporten – D. Carnegie & Co:s dotterbolag Östgötaporten ingår sponsringsavtal

Bostadsbolaget D. Carnegie & Co – noterat på Nasdaq Stockholm – har via sitt dotterbolag Östgötaporten AB ingått ett femårigt sponsringsavtal med svenska mästarna i fotboll IFK Norrköping via dotterbolaget Parken Event & Aréna AB. Avtalet innebär bland annat att arenan Nya Parken byter namn till Östgötaporten. Uppgörelsen innebär också att Östgötaporten sponsrar CSR-projektet Lagandan som syftar till en positiv samhällsutveckling genom att förbättra integration, hälsa och gemenskap i Norrköping. 

D. Carnegie & Co köper fastighetsportfölj i Eskilstuna

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Eskilstuna. Säljare är Prubor Förvaltning AB. Beståndet består av sex fastigheter och utgörs av 136 lägenheter med ett totalt hyresvärde på cirka 10 Mkr. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 115,5 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde i juli 2016.  

D. Carnegie & Co köper fastighetsportfölj i Katrineholm

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Katrineholm. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg och Byggnads AB Karlsson & Wingesjö. Beståndet består av 19 fastigheter och utgörs av 717 lägenheter med ett totalt hyresvärde på cirka 60 Mkr. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 617,5 Mkr. Efter avdrag för latent skatt uppgår motsvarande siffra till 586,7 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde 2/5 2016. 

Stark ökning av vinst och eget kapital

D. Carnegie & Co AB redovisar för helåret en kraftig ökning av vinsten före skatt vilken steg från 307 miljoner kronor till hela 1 422 miljoner 2015 – upp 360 procent. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 186 miljoner kronor jämfört med 42 miljoner 2014, en ökning med 342 procent. Vinsten per aktie efter skatt blev 16,10, en ökning med 235 procent från föregående år. Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 41 procent under året och uppgick vid årsskiftet till 73,50 kronor/aktie (51,99).

D. Carnegie & Co avtalar om återbetalning av konvertibler – Reducerar utspädning och förbättrar finansnetto

I syfte att reducera utspädning till följd av konvertering av konvertibla förlagslån i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) - noterat på Nasdaq Stockholm – har Bolaget ingått ett återbetalningsavtal (”Avtalet”) med långivaren, Svensk Bolig Holding AB (”SBH”), om återbetalning av förlagslånen. Bolaget betalar också marknadsmässig kompensation för optionsvärdet till SBH. Som ett led i finansieringen av återbetalningen kommer Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma med förslag om emissionsbemyndigande. 

D. Carnegie & Co slutför avyttring av Göteborgsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har slutfört försäljningen av bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg. I och med transaktionen tillförs D. Carnegie & Co cirka 250 Mkr i likvida medel efter lösen av lån. Köpare är Göteborgs stads bostadsaktiebolag, mer känt som Bostadsbolaget.

D. Carnegie & Co köper i Uppsala och säljer byggrätt

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal med Rikshem om att förvärva en fastighet i Uppsala för överenskommet underliggande fastighetsvärde på 78 Mkr. Samtidigt säljer D. Carnegie & Co en kommersiell fastighet med en potentiell byggrätt i Solna till Rikshem för ett underliggande fastighetsvärde om 49 Mkr vilket innebär en reavinst om 11 Mkr. Båda affärerna sker i bolagsform och tillträde sker i början av 2016. 

D. Carnegie & Co offentliggör ny värdering av fastigheterna

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör ny värdering av sin fastighetsportfölj, genomförd av Newsec under november månad, som uppgår till 13 600 Mkr. Då denna värdering överstiger vad som tidigare rapporterats med drygt en miljard kronor, och därmed kan vara kurspåverkande information, är bolaget skyldigt att informera marknaden. 

Delårsrapport januari – september 2015

D. Carnegie & Co AB (publ) utvecklades starkt under tredje kvartalet. Hyresintäkterna ökade under kvartalet till 309 Mkr, vilket är en ökning med nästan 29 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Även driftnettot hade en god utveckling och uppgick för kvartalet till 164 Mkr – upp 34 procent i förhållande till tredje kvartalet 2014.

D. Carnegie & Co avyttrar sitt bestånd i Göteborg

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att sälja sitt bestånd i bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg genom en bolagsaffär. Antal lägenheter uppgår till 890 och den uthyrbara ytan till 65000 kvadratmeter. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 493 Mkr vilket medför en reavinst på 14 Mkr jämfört med senaste värdering, före transaktionskostnader. Köpare är Göteborgs stads bostadsaktiebolag, mer känt som Bostadsbolaget. 

D. Carnegie & Co rekryterar Björn Sundberg som kommunikationschef

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – rekryterar Björn Sundberg till ny kommunikationschef. Han har stor erfarenhet från kommunikationsbranschen och kommer nu senast från egna PR- och kommunikationsbyrån Stairway. 

D. Carnegie & Co förvärvar fastighet i Norrköping

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Hyresvärde är 9.2 Mkr. Säljare är Subnova AB.

D. Carnegie & Co reviderar upp aktuell intjäningsförmåga – Förvärv höjer förvaltningsresultat med 32 Mkr till 260 Mkr

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör i samband med dagens kapitalmarknadsdag en reviderad aktuell intjäningsförmåga. Tidigare kommunicerade förvärv som gjordes efter utgången av andra kvartalets rapport höjer den aktuella intjäningsförmågan – nuvarande förvaltningsresultat beräknas till 260 Mkr från tidigare 228 Mkr. I samband med kapitalmarknadsdagen kommunicerades även en prognos att 500 lägenheter bedöms bli renoverade i år. 

D. Carnegie & Co bjuder in till kapitalmarknadsdag – Tisdagen 22 september klockan 9 – 13, i Veddesta

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till kapitalmarknadsdag tisdagen 22 september. Kapitalmarknadsdagen sker i anslutning till bolagets utvecklingslokaler för renoveringar i miljonprogrammet i Veddesta utanför Stockholm. Vid sidan av en grundlig presentation av bolaget kommer fokus att ligga på D. Carnegies värdeskapande renoveringsmodell. 

Delårsrapport januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 · Hyresintäkterna uppgick till 591,9 Mkr (86,9) · Driftnettot uppgick till 256,6 Mkr (37,6) · Förvaltningsresultatet uppgick till 47,0 Mkr (16,5) · Värdeförändring förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 260,4 Mkr (77,1) · Resultatet efter skatt uppgick till 213,1 Mkr (81,7) · Vinst per aktie uppgick till 3,01 kr (1,82), före utspädning · Vinst per aktie uppgick till 2,38 kr (1,82), efter utspädning

D. Carnegie & Co:s försäljning av göteborgsbestånd uppskjuten

Den försäljning av bolagets göteborgsfastigheter som D. Carnegie & Co (publ) – noterat vid Nasdaq Stockholm - tidigare kommunicerat har inte blivit av som planerat då köparen misslyckats med finansieringen. Fastigheterna kommer dock att avyttras då Göteborg inte tillhör D. Carnegies prioriterade områden och bolaget kommer att efter sommaren söka annan tagare. 

D. Carnegie & Co köper fastighetsportfölj i Norrköping

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm - har ingått avtal om att förvärva sju fastigheter i Norrköping genom en bolagsaffär. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 261 Mkr. Säljare är Vissland Invest AB. 

Förändringar i aktieägande i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm - har låtit genomföra en uppdatering av aktieboken per den 5/6 2015 med anledning av att Svensk Bolig Holding AB halverat sitt aktieinnehav. Bland de större förändringarna märks: 

D. Carnegie & Co AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co”) fattat beslut om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt D. Carnegie & Co:s ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, den 11 juni 2015. 

D. Carnegie & Co renodlat mot bostäder – säljer Vårberg Centrum

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm - har sålt sin 60-procentiga andel av Vårberg Centrum och är därmed renodlat mot bostäder inom framför allt Stockholmsregionen. Transaktionen sker genom en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde på 210 MSEK. 

D. Carnegie & Co anställer ny förvaltningschef

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – har anställt Tommy Jansson som ny förvaltningschef. Han kommer närmast från Wallenstam där han under tio år arbetat i centrala positioner med bland annat fastighetsförvaltning och hyresfrågor. Tommy Jansson har 26 års erfarenhet i fastighetsbranschen och är även ledamot i hyresnämnden.

D. Carnegie & Co säljer innehav i Göteborg

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm - har avyttrat ett bostadsområde i Hammarkullen utanför Göteborg. Totalt rör det sig om cirka 890 lägenheter med total uthyrbar yta på 65 000 kvadratmeter. Transaktionen sker genom en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 500 MSEK. Det innebär en reavinst på 24 MSEK jämfört med senaste värdering. 

D. Carnegie & Co godkänns för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 maj 2015 på sedvanliga villkor godkänt att handeln med D. Carnegie & Co AB:s (publ) B-aktier flyttas till huvudlistan och därmed avnoteras från Nasdaq First North Premier. Första dag för handel med D. Carnegie & Co:s B-aktie på huvudlistan är planerad till den 12 maj 2015 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier kommer därmed att vara den 11 maj 2015. Aktien kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamnet kommer att vara ”DCAR B” och ISIN-koden oförändrad SE0005594728.

D. Carnegie & Co säljer två fastigheter i Eskilstuna

D. Carnegie & Co (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har i en bolagsaffär avyttrat två fastigheter i Eskilstuna (Nålsticket 1 och Nålsticket 2). Överenskommet fastighetsvärde är 106,8 Mkr. 

D. Carnegie & Co säljer Geneta Centrum i Södertälje

D. Carnegie & Co (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har i en bolagsaffär avyttrat Geneta Centrum i Södertälje, som består av fastigheterna Södertälje Ängsgröen 1 och Södertälje Ängsgröen 3. Överenskommet fastighetsvärde är 36 MSEK. 

Delårsrapport januari – mars 2015

· Hyresintäkterna uppgick till 296,4 Mkr (21,2) · Driftnettot uppgick till 120,2 Mkr (7,5) · Förvaltningsresultatet uppgick till 2,2 Mkr (1,2) · Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 133,2 Mkr (29,9) · Värdeförändring derivat påverkade resultatet med -74,6 Mkr (-) · Resultatet efter skatt uppgick till 47,4 Mkr (26,2) · Vinst per aktie uppgick till 0,7 kr (1,0), före/efter utspädning

D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) – listat på Nasdaq First North Premier – har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 375 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK.

D. Carnegie & Co köper tre fastigheter i Stockholm

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har förvärvat tre fastigheter i Storstockholm genom en bolagsaffär. Två i Jordbro och en i Vårberg. Fastigheterna beräknas generera årliga hyresintäkter om 85 MSEK. Säljare är PATRIZIA WohnInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH på uppdrag av den tyska fonden PATRIZIA Euro City Residential Fund I.

Förändringar av lock-up avtal avseende aktier i D. Carnegie & Co

I samband med noteringen av D. Carnegie & Co AB:s (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) aktier på NASDAQ OMX First North ingick de dåvarande större aktieägarna så kallade lock-up avtal med Bolaget och ABG Sundal Collier AB (”ABG”), i dess egenskap av Manager i samband med noteringen. Genom lock-up avtalen har de dåvarande större aktieägarna bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta aktierna i D. Carnegie & Co. Eftersom vissa justeringar har skett avseende lock-up avtalet för Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) offentliggör Bolaget idag följande information.

D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2014 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2014 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan. En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning på fredag den 27 mars 2015. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i början av april 2015.

D. Carnegie & Co efter refinansiering: Löptid 4,5 år för lånestocken till snittränta 2,47%

D. Carnegie & Co - listat på Nasdaq First North Premier - har som kommunicerats lagt om två lån om totalt cirka 3,8 miljarder kronor. Refinansieringen innebär att den genomsnittliga löptiden för bolagets skulder till kreditinstitut (exklusive utestående konvertibellån) uppgick per 5 mars i år till 4,5 år. Den genomsnittliga räntan på lånestocken uppgår till 2,47 procent. 

D. Carnegie & Co lägger om finansiering – sänker räntekostnad

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ.) - listat på Nasdaq First North Premier - har lagt om två lån om totalt cirka 3,8 miljarder kronor. Lånen beräknas väsentligen sänka bolagets finansieringskostnad genom att den genomsnittliga räntan sänks till väl under 3 %. Det mindre av lånen på knappt en miljard kronor har en löptid på fem år och det andra lånet om drygt 2,8 miljarder kronor löper under sju år.

D. Carnegie & Co förstärker ledningen

– Anställer transaktionschef, projektchef och bolagsjurist D. Carnegie & Co - listat på Nasdaq First North Premier – har förstärkt ledningen med Jonas Andersson som transaktions- och analyschef samt Fredrik Brunnberg som projektchef. Både tillträder sina tjänster under mars. Ledningsgruppen har även tidigare förstärkts med advokaten Jenny Wärmé som nu arbetar som bolagsjurist.

Bokslutskommuniké 2014

 Januari 2014 - December 2014 Hyresintäkterna uppgick till 608,7 Mkr (-) Driftnettot uppgick till 257,6 Mkr (0,4) Förvaltningsresultatet uppgick till 42,4 Mkr (-2,7) Värdeförändring...

Finansdirektör köper aktier i D. Carnegie & Co

Per Axel Sundström, finansdirektör i D. Carnegie & Co AB (publ) (Bolaget), har den 22 januari 2015 förvärvat ytterligare 92 500 aktier i Bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår nu till 100 000 aktier.

VD köper aktier i D. Carnegie & Co

Ulf Nilsson, verkställande direktör i D. Carnegie & Co AB (publ) (Bolaget), har under december 2014 och januari 2015 förvärvat ytterligare 35 000 aktier i Bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår nu till 135 000 aktier.

D. Carnegie & Co noteras på First North Premier

D. Carnegie & Co har godkänts för handel på Nasdaq First North Premier från den 11 december, 2014. D. Carnegie & Co kommer fortfarande att handlas med samma kortnamn,...

D. Carnegie & Co offentliggör koncernens intjäningsförmåga per den 30 september 2014

D. Carnegie & Co AB har sedan noteringen i april 2014 genomfört ett antal större förvärv av fastighetsbestånd som gjort bolaget till det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I syfte att ge marknaden en tydlig och aktuell bild av bolaget och dess intjäningsförmåga, offentliggör bolaget härmed proforma intjäningsförmåga samt vissa nyckeltal per den 30 september 2014. En audiocast hålls idag kl 10.00.

Inbjudan till audiocast i D. Carnegie & Co avseende presentation av koncernens intjäningsförmåga per den 30 september 2014

D. Carnegie & Co AB har sedan noteringen i april 2014 genomfört ett antal större förvärv av fastighetsbestånd som gjort bolaget till det största noterade renodlade fastighetsbolaget i Sverige. I syfte att ge aktiemarknaden en tydlig och aktuell bild av bolaget och dess intjäningsförmåga bjuder D. Carnegie & Co in till en audiocast den 23 oktober kl 10.00.

D. Carnegie & Co tar hem förvaltningen av hela sitt fastighetsbestånd genom Graflunds

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) förvärvade under sommaren Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd och blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I denna affär förvärvades även Graflunds, en mycket erfaren och kompetent förvaltningsorganisation som nu tar över förvaltningen av hela koncernens fastigheter. 

D. Carnegie & Co presenterar halvårsresultat för det fastighetsbestånd som förvärvades från HBS II

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 4 juli 2014, förvärvat Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till närmare 10 miljarder kronor bestående av cirka 13 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Idag offentliggör D. Carnegie & Co resultatet för det första halvåret 2014 för det förvärvade fastighetsbeståndet.

Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport (januari – juni 2014)* Hyresintäkterna uppgick till 86,9 Mkr (n.a.) Driftsnettot uppgick till 37,6Mkr (n.a.) Resultatet efter skatt uppgick till 81,7Mkr (n.a.) Vinst...

Förändringar av lock-up avtal avseende aktier i D. Carnegie & Co

I samband med noteringen av D. Carnegie & Co AB:s (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) aktier på NASDAQ OMX First North ingick de dåvarande större aktieägarna så kallade lock-up avtal med Bolaget och ABG Sundal Collier AB (”ABG”), i dess egenskap av Manager i samband med noteringen. Genom lock-up avtalen har de dåvarande större aktieägarna bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta aktierna i D. Carnegie & Co. Eftersom vissa justeringar har skett avseende lock-up avtalen offentliggör Bolaget idag följande information.

D. Carnegie & Co fullföljer affär med HBS II

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 2 juni 2014, ingått avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB (”HBS II”) avseende en sammanslagning av parternas respektive fastighetsbestånd. Villkoren för tillträde har uppfyllts och D. Carnegie & Co har idag glädjen att meddela att Bolaget har tillträtt HBS II:s fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blir genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till närmare 10 miljarder kronor bestående av cirka 13 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. 

Ytterligare information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) håller idag extra bolagsstämma i samband med det tidigare annonserade förvärvet av Hyresbostäder i Sverige II AB:s (”HBS II”) fastighetsbestånd. Vid bolagsstämman har styrelsen föreslagit att styrelsen bemyndigas att besluta om emissioner av värdepapper. I syfte att tydliggöra för aktieägarna hur dessa bemyndiganden avses användas offentliggör D. Carnegie & Co idag ytterligare information.

D. Carnegie & Co förvärvar fastighetsbestånd i Sollentuna

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har genom dotterbolag ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Sollentuna av Wallenstam AB (publ) (”Wallenstam”). 

D. Carnegie & Co offentliggör ytterligare information rörande förvärvet av HBS II:s fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 2 juni 2014, ingått avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB (”HBS II”) avseende en sammanslagning av parternas respektive fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blir genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till över 9 miljarder kronor bestående av cirka 12 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Inför bolagsstämma i Bolaget och i HBS II, med anledning av transaktionen, offentliggörs idag ytterligare information om villkoren för transaktionen.

D. Carnegie & Co blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") har tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB ("HBS II"), som förvaltas av Obligo Investment Management, om en sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer. D. Carnegie & Co blir det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner SEK, och cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Bolaget offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma med anledning av transaktionen.

Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet (jan – mars 2014)* Hyresintäkterna uppgick till 21,2 Mkr (n.a.) Driftsnettot uppgick till 7,5 Mkr (n.a.) Resultatet efter skatt uppgick till 26,2 Mkr (n.a.) Vinst per aktie...

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2014 klockan 15.30 i Stendörrens lokaler på Datavägen 14 i Veddesta, Järfälla.

D. Carnegie & Co och HBS II har inlett förhandlingar avseende sammanslagning av sina fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har inlett förhandlingar med Hyresbostäder i Sverige II AB (”HBS II”) avseende en sammanslagning av bolagens respektive fastighetsbestånd. HBS II är ett fastighetsbolag som förvaltas av Obligo Investment Management AS. Under förutsättning att parterna kommer överens, kommer D. Carnegie & Co efter affärens genomförande att inneha en bostadsportfölj på över 9 000 miljoner SEK och cirka 12 000 lägenheter koncentrerat i och runt Stockholm och Mälardalen.

D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknat – handel på First North inleds idag

D. Carnegie & Co AB (publ):s (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) erbjudande av B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”) har avslutats. Intresset har varit stort och Erbjudandet övertecknades flera gångar. Emissionskursen har fastställts till 39 SEK per aktie. Bolagets B-aktie handlas från och med i dag vid NASDAQ OMX First North (”First North”).

D. Carnegie & Co AB – erbjudande av B-aktier och notering på First North

I syfte att tillföra D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) kapital för investeringar i enlighet med Bolagets tillväxtplan, har styrelsen för D. Carnegie & Co beslutat att genomföra ett erbjudande av B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”). Styrelsen för D. Carnegie & Co har vidare ansökt om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX First North (”First North”). Ett prospekt offentliggörs idag den 26 mars 2014.

Per-Axel Sundström ny CFO i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co utser Per-Axel Sundström till ny finansdirektör. Han har lång erfarenhet från liknande ledande befattningar och tillträdde sin tjänst den 10 februari 2014.

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt sista dag för handel på Mangoldlistan

Styrelsen i D. Carnegie & Co AB (publ) har vid konstituerande styrelsemöte efter en extra bolagsstämma den 11 december 2013 valt Knut Pousette till styrelsens ordförande och fastställt avstämningsdag för den av stämman beslutade sammanläggningen av aktier i bolaget. Vidare träder tidigare beslut av styrelsen om avslut av handel på Mangoldlistan i kraft efter bolagsstämman.

Information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB den 11 december 2013, innefattande bland annat avslut av handel på Mangoldlistan

Som tidigare meddelats har styrelsen i D. Carnegie & Co AB (”Bolaget”) kallat till en extra bolagsstämma den 11 december 2013 för att möjliggöra nästa steg i Bolagets utveckling. Styrelsen föreslår bland annat att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för att möjliggöra en emission riktad till Kvalitena AB (”Kvalitena”) och övriga ägare till Stendörren Bostäder. I samband med den planerade emissionen kommer ägarna till Stendörren Bostäder att tillskjuta Bolaget bostadsfastigheter till ett värde motsvarande omkring tre miljarder kronor (inklusive skulder på cirka två miljarder kronor).

Kallelse till extra bolagsstämma

Varmt välkommen till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co Dokumenten nedan är dels en kallelse till stämman, dels underlag för punkter på stämman samt fullmakt om du vill bli...

Ny VD utsedd i D. Carnegie & Co

Som en följd av att D. Carnegie & Co nu har en ny huvudägare har Ulf Nilsson utsetts till ny VD. Ulf Nilsson kommer närmast från fastighetstjänsteleverantören Savills. – Jag har under...

Avtal ingått avseende preferensaktier

I pressmeddelande från D. Carnegie & Co AB (Bolaget) den 3 september 2013 presenterades att Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB) blir ny huvudägare till Bolaget.

Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)) blir huvudägare till D. Carnegie & Co

Aktieägarna i D. Carnegie & Co beslutade på extra bolagsstämma i juli 2013 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i bolaget och att samtidigt försöka finna en ny huvudägare till bolaget. Efter en försäljningsprocess under augusti träffade Broadgate Stendörren Fastigheters moderbolag Kvalitena (publ) avtal med D. Carnegie & Co om att Kvalitena genom en nyemission förvärvar 80 procent av aktierna i bolaget. Denna transaktion är nu genomförd och Kvalitena har nu anlitat rådgivare för att genomföra planerade nyemissioner och noteringar.

D. Carnegie & Co söker ny huvudägare

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) beslutade idag på extra bolagsstämma, med stor enighet, att ge styrelsen i bolaget mandat att utlysa nyemission i bolaget för att i första hand finna en ny huvudägare till bolaget.