D. Carnegie & Co:s lägenheter i Husby är inte kalla –  mätningar visar på korrekt temperatur

I samband med protester nyligen i Husby framkom kritik om att D. Carnegie & Co:s lägenheter i området skulle vara kalla. Bolaget lovade i samband med det att tillsammans med Hyresgästföreningen mäta de lägenheter som anmäls av hyresgäster som kalla. Bolaget lovade också att vidta åtgärder om någon av de lägenheter som mättes skulle ha bedömts som kall. För att en lägenhet ska bedömas som kall ska temperaturen ligga under 18 grader i luften och under 16 grader på golv enligt Boverket.

D. Carnegie & Co ny samarbetspartner till AIK Fotboll

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co har ingått ett samarbetsavtal med AIK Fotboll. Samarbetsavtalet, som gäller över ett år från och med årsskiftet 2016/2017, innebär att parterna ska genomföra fyra större CSR-projekt tillsammans i de förorter i Stockholm där D. Carnegie & Co har bostäder. Fotbollsskolor är exempel på en sådan aktivitet. 

D. Carnegie & Co startar grannsamverkan – Ger ökad trivsel och minskar brottslighet

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co startar tillsammans med Hyresgästföreningen, Polisen, Sollentuna kommun och Sollentunahem ett program för bättre grannsamverkan där även de boende får en central roll. En av åtgärderna är att låta de boende vara polisens extra ögon och öron genom att patrullera området med bil. Det ska bli ett frivilligt och trygghetsskapande komplement.

Ledningsförändringar i D. Carnegie & Co AB

Christian Tapper har utsetts till Renoveringschef med ansvar för D. Carnegie & Co AB:s renoveringsprocess. Christian var närmast anställd av PEAB. För ytterligare information,...

Vinst och eget kapital fortsätter att öka kraftigt tredje kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt till 434 miljoner kronor – upp 115 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 176 miljoner kronor jämfört med 91 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Detta beror på att den investeringsintensiva verksamheten börjar visa kraftiga resultatförbättringar.  Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,71 kronor (2,71). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 51 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 91,26 kronor/aktie (60,53).

D. Carnegie & Co gör stora energiinvesteringar i Jordbro

Börsnoterade bostadfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) kommer att göra stora investeringar för att minska energiåtgången i bolagets fastigheter i Jordbro i södra Stockholm. Genom att förbättra ventilationssystemen i dessa miljonfastigheter är det möjligt få kraftigt förbättrad prestanda – verkningsgraden i ventilationssystemen ökar till hela 82 procent från dagens cirka 20 procent. 

D. Carnegie & Co senarelägger Kapitalmarknadsdagen 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – har beslutat att senarelägga sin Kapitalmarknadsdag till ett senare datum, tidigare planerat datum var den 9 November 2016. Beslutet fattades med anledning av det nyligen offentliggjorda kontanta budpliktsbudet från Vega Hold Sarl (”Vega Holdco”), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P, och den restriktion av informationsgivning budpliktsbudet medför.

D. Carnegie & Co bjuder in till kapitalmarknadsdag, 9 november 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till kapitalmarknadsdag onsdagen 9 november. Vid sidan av en presentation av bolaget kommer fokus att ligga på D. Carnegie & Co:s värdeskapande renoveringsmodell och presentation av bolagets nya huvudägare Blackstone. 

BLACKSTONE FÖRVÄRVAR 40 PROCENT AV RÖSTERNA OCH 32 PROCENT AV AKTIEKAPITALET I D. CARNEGIE & CO TILL ETT PRIS OM 100,00 KRONOR PER AKTIE

Vega Holdco Sarl ("Vega Holdco"), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av Blackstone Group L.P. (tillsammans med närstående "Blackstone"), har slutfört förvärv av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget"), motsvarande 40 procent av rösterna och 32 procent av totala antalet aktier i D. Carnegie & Co (1).

BLACKSTONE JUSTERAR SITT FÖRSLAG OM VAL AV STYRELSELEDAMÖTER INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I D. CARNEGIE & CO AB (PUBL) DEN 14 OKTOBER 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har informerats av Vega Holdco Sarl (”Vega”), kontrollerat av Blackstone och innehavare av cirka 28,61 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget, att Vega vill justera sitt förslag till extra bolagsstämman den 14 oktober 2016 rörande val av styrelseledamöter. Det justerade förslaget innebär att James Seppala ersätter Andrew Lax som föreslagen styrelseledamot och styrelseordförande. Svein Erik Lilleland kvarstår som den andra föreslagna styrelseledamoten och inga övriga justeringar görs i Vegas förslag, som offentliggjordes den 21 september 2016.

D. Carnegie & Co uppdaterar ägarlista

D. Carnegie & Co – noterat på Stockholm Nasdaq – har uppdaterat ägarlistan efter att Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”) tillträtt som ny huvudägare i bolaget. De största ägarna i D. Carnegie & Co utgörs per den 15 september 2016 av:

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

 Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2016 klockan 14:00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20,...

Kommentar med anledning av Blackstones första tillträde till aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) samt begäran om extra bolagsstämma

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) noterar att ett första tillträde har skett av det förvärv av aktier i Bolaget som Bolaget rapporterat om den 15 juli 2016 och den 25 augusti 2016. Såsom framgår av den uppdaterade ägarlistan på Bolagets hemsida innehar nu köparen Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”), genom dess bolag Vega Holdco Sarl, 1 654 286 aktier av serie A och 20 463 264 aktier av serie B, vilket motsvarar 29,09 procent av rösterna och 28,61 procent av aktiekapitalet i Bolaget.   

Kommentar med anledning av Blackstones offentliggörande

Kommentar med anledning av Blackstones offentliggörande av att villkoren för att förvärva 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts 

Kommentar med anledning av avtal mellan Blackstone och tre aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ)

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har noterat att Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”) idag den 15 juli 2016 har meddelat att avtal avseende överlåtelse av aktier till ett pris om 100 svenska kronor per aktie och rösträttsutövande har träffats mellan Blackstone, genom dess bolag Vega Holdco Sarl, och tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare Kvalitena AB (”Kvalitena”), Svensk Bolig Holding AB och Frasdale Int. BV (”Frasdale”). D. Carnegie & Co har även noterat att överlåtelserna och utställd rösträttsfullmakt från Kvalitena och Frasdale avseende deras återstående aktier i D. Carnegie & Co, förutsatt att vissa villkor uppfylls och aktierna överlåts, kommer att resultera i att Blackstone kommer att inneha 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet samt kontrollera en röstandel om 53 procent i Bolaget. Givet att överlåtelserna fullbordas blir Blackstone således ny kontrollägare i Bolaget och budpliktsskyldig avseende resterande aktier i Bolaget till ett lägsta pris om 100 kronor per aktie i enlighet med gällande takeoverregler. 

Vinst och eget kapital fortsätter att öka kraftigt andra kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt på hela 504 miljoner kronor – upp 141 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 72 miljoner kronor jämfört med 45 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt blev 5,02 kronor (2,34). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 51 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 85,05 kronor/aktie (56,38).

D. Carnegie & Co gör betydande miljöinvesteringar – Minskar energiförbrukningen med 25 procent

D. Carnegie & Co:s (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – planerar att under en femårsperiod investera cirka 900 Mkr för att få ned förbrukningen av energi i bolagets fastigheter. Investeringarna sker i modern teknik för energiåtervinning och åtgärder för att justera in fastigheterna så att värmen fördelar sig jämt. Dessutom kommer D. Carnegie & Co att investera i bergvärme för att framställa energi, vilket gör att förbrukning går ned med cirka en tredjedel. I samband med satsningen planerar bolaget att rekrytera ett antal driftsingenjörer. 

D. Carnegie & Co förvärvar aktier i Amasten

Amasten Holding AB (publ) ("Amasten") har informerats om att D. Carnegie & Co (publ) ("D. Carnegie") har förvärvat samtliga av Fastighets AB Balder (publ):s (”Balder”) aktier i Amasten, uppgående till sammanlagt 10 000 000 stamaktier motsvarande 6,7 procent av kapitalet. Förvärvet har skett utanför marknaden.

D. Carnegie & Co säljer fastighet till BRF – Försäljningspris motsvarar 16 850 kr/kvm

D. Carnegie & Co (publ)– noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om fastighetsförsäljning till en bostadsrättsförening. Försäljningen av fastigheten i Rinkeby sker till ett underliggande fastighetsvärde på 43 miljoner kronor, vilket innebär ett pris på 16 850 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Priset överstiger senast gjorda marknadsvärdering med 88 procent. 

D. Carnegie & Co AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co”) fattat beslut om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt D. Carnegie & Co:s ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, den 3 juni 2016. 

D. Carnegie & Co rekryterar kommersiell uthyrare

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har rekryterat Pär Westin, som kommersiell uthyrare. Pär Westin kommer närmast från fastighetsrådgivaren Colliers International där han arbetade med lokaluthyrning. 

D. Carnegie & Co bjuder ungdomar på fotbollsskola – 9 – 14-åringar i Husby, Rinkeby och Tensta välkomna!

Ungdomar som bor i bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co:s lägenheter i Husby, Rinkeby och Tensta kan anmäla sig om de är intresserade av att delta i en fotbollsskola 13 – 17 juni i år. Bolaget bjuder totalt 100 stycken 9 – 14-åringar att på ett lekfullt sätt spela fotboll. Ledare och tränare från Akropolis IF håller i fotbollsveckan. 

D. Carnegie & Co-aktien får plats i två index – VINX Benchmark Index och EPRA European Index

D. Carnegie & Co:s (publ) aktie – noterad på Nasdaq Stockholm - får plats i Nasdaq Nordics VINX Benchmark Index från och med första juni i år. I VINX Benchmark Index ingår de största och mest handlade aktierna på de nordiska börserna. Vikten i indexet bedöms utifrån den delen av aktierna som är tillgänglig för handel, det vill säga den så kallade fria floaten. 

Ytterligare ett kvartal med stark ökning av vinst och eget kapital

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt på hela 263 miljoner kronor – upp 446 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 37 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt blev 3,47 kronor (0,69). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 47 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 79,79 kronor/aktie (54,25).

Guldkupol utbildar D. Carnegie & Co:s hyresgäster i energieffektivisering

Nasdaq Stockholm-noterade bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co:s (publ) hyresgäster i Husby har fått en guldkupol – eller i folkmun ett ufo – som granne. Här får hyresgästerna under lustfyllda former lära sig hur de kan påverka sin förbrukning av energi. Guldkupolen är en del av det nordiska samarbetsprojektet SURE! – som D. Carnegie & Co sponsrar via Interactive Institute. 

D. Carnegie & Co genomför varumärkesbyte – Graflunds blir D. Carnegie & Co

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB:s (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm –fastighetsbestånd som hittills förvaltats under namnet Graflunds ska nu hanteras under namnet D. Carnegie & Co. Det betyder att de som bor i bolagets cirka 16 000 lägenheter i miljonprogrammen får lära känna D. Carnegie & Co. Varumärkesbytet sker under våren 2016.

D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK.

D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2015 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2015 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan. En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning fredag den 22 april 2016. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i slutet på april. 

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

IFK Norrköpings arena byter namn till Östgötaporten – D. Carnegie & Co:s dotterbolag Östgötaporten ingår sponsringsavtal

Bostadsbolaget D. Carnegie & Co – noterat på Nasdaq Stockholm – har via sitt dotterbolag Östgötaporten AB ingått ett femårigt sponsringsavtal med svenska mästarna i fotboll IFK Norrköping via dotterbolaget Parken Event & Aréna AB. Avtalet innebär bland annat att arenan Nya Parken byter namn till Östgötaporten. Uppgörelsen innebär också att Östgötaporten sponsrar CSR-projektet Lagandan som syftar till en positiv samhällsutveckling genom att förbättra integration, hälsa och gemenskap i Norrköping. 

D. Carnegie & Co köper fastighetsportfölj i Eskilstuna

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Eskilstuna. Säljare är Prubor Förvaltning AB. Beståndet består av sex fastigheter och utgörs av 136 lägenheter med ett totalt hyresvärde på cirka 10 Mkr. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 115,5 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde i juli 2016.  

D. Carnegie & Co köper fastighetsportfölj i Katrineholm

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Katrineholm. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg och Byggnads AB Karlsson & Wingesjö. Beståndet består av 19 fastigheter och utgörs av 717 lägenheter med ett totalt hyresvärde på cirka 60 Mkr. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 617,5 Mkr. Efter avdrag för latent skatt uppgår motsvarande siffra till 586,7 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde 2/5 2016. 

Stark ökning av vinst och eget kapital

D. Carnegie & Co AB redovisar för helåret en kraftig ökning av vinsten före skatt vilken steg från 307 miljoner kronor till hela 1 422 miljoner 2015 – upp 360 procent. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 186 miljoner kronor jämfört med 42 miljoner 2014, en ökning med 342 procent. Vinsten per aktie efter skatt blev 16,10, en ökning med 235 procent från föregående år. Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 41 procent under året och uppgick vid årsskiftet till 73,50 kronor/aktie (51,99).

D. Carnegie & Co avtalar om återbetalning av konvertibler – Reducerar utspädning och förbättrar finansnetto

I syfte att reducera utspädning till följd av konvertering av konvertibla förlagslån i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) - noterat på Nasdaq Stockholm – har Bolaget ingått ett återbetalningsavtal (”Avtalet”) med långivaren, Svensk Bolig Holding AB (”SBH”), om återbetalning av förlagslånen. Bolaget betalar också marknadsmässig kompensation för optionsvärdet till SBH. Som ett led i finansieringen av återbetalningen kommer Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma med förslag om emissionsbemyndigande. 

D. Carnegie & Co slutför avyttring av Göteborgsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har slutfört försäljningen av bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg. I och med transaktionen tillförs D. Carnegie & Co cirka 250 Mkr i likvida medel efter lösen av lån. Köpare är Göteborgs stads bostadsaktiebolag, mer känt som Bostadsbolaget.