D. Carnegie & Co köper i Uppsala och säljer byggrätt

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal med Rikshem om att förvärva en fastighet i Uppsala för överenskommet underliggande fastighetsvärde på 78 Mkr. Samtidigt säljer D. Carnegie & Co en kommersiell fastighet med en potentiell byggrätt i Solna till Rikshem för ett underliggande fastighetsvärde om 49 Mkr vilket innebär en reavinst om 11 Mkr. Båda affärerna sker i bolagsform och tillträde sker i början av 2016. 

D. Carnegie & Co offentliggör ny värdering av fastigheterna

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör ny värdering av sin fastighetsportfölj, genomförd av Newsec under november månad, som uppgår till 13 600 Mkr. Då denna värdering överstiger vad som tidigare rapporterats med drygt en miljard kronor, och därmed kan vara kurspåverkande information, är bolaget skyldigt att informera marknaden. 

Delårsrapport januari – september 2015

D. Carnegie & Co AB (publ) utvecklades starkt under tredje kvartalet. Hyresintäkterna ökade under kvartalet till 309 Mkr, vilket är en ökning med nästan 29 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Även driftnettot hade en god utveckling och uppgick för kvartalet till 164 Mkr – upp 34 procent i förhållande till tredje kvartalet 2014.

D. Carnegie & Co avyttrar sitt bestånd i Göteborg

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att sälja sitt bestånd i bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg genom en bolagsaffär. Antal lägenheter uppgår till 890 och den uthyrbara ytan till 65000 kvadratmeter. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 493 Mkr vilket medför en reavinst på 14 Mkr jämfört med senaste värdering, före transaktionskostnader. Köpare är Göteborgs stads bostadsaktiebolag, mer känt som Bostadsbolaget. 

D. Carnegie & Co rekryterar Björn Sundberg som kommunikationschef

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – rekryterar Björn Sundberg till ny kommunikationschef. Han har stor erfarenhet från kommunikationsbranschen och kommer nu senast från egna PR- och kommunikationsbyrån Stairway. 

D. Carnegie & Co förvärvar fastighet i Norrköping

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Hyresvärde är 9.2 Mkr. Säljare är Subnova AB.

D. Carnegie & Co reviderar upp aktuell intjäningsförmåga – Förvärv höjer förvaltningsresultat med 32 Mkr till 260 Mkr

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör i samband med dagens kapitalmarknadsdag en reviderad aktuell intjäningsförmåga. Tidigare kommunicerade förvärv som gjordes efter utgången av andra kvartalets rapport höjer den aktuella intjäningsförmågan – nuvarande förvaltningsresultat beräknas till 260 Mkr från tidigare 228 Mkr. I samband med kapitalmarknadsdagen kommunicerades även en prognos att 500 lägenheter bedöms bli renoverade i år. 

D. Carnegie & Co bjuder in till kapitalmarknadsdag – Tisdagen 22 september klockan 9 – 13, i Veddesta

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till kapitalmarknadsdag tisdagen 22 september. Kapitalmarknadsdagen sker i anslutning till bolagets utvecklingslokaler för renoveringar i miljonprogrammet i Veddesta utanför Stockholm. Vid sidan av en grundlig presentation av bolaget kommer fokus att ligga på D. Carnegies värdeskapande renoveringsmodell. 

Delårsrapport januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 · Hyresintäkterna uppgick till 591,9 Mkr (86,9) · Driftnettot uppgick till 256,6 Mkr (37,6) · Förvaltningsresultatet uppgick till 47,0 Mkr (16,5) · Värdeförändring förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 260,4 Mkr (77,1) · Resultatet efter skatt uppgick till 213,1 Mkr (81,7) · Vinst per aktie uppgick till 3,01 kr (1,82), före utspädning · Vinst per aktie uppgick till 2,38 kr (1,82), efter utspädning

D. Carnegie & Co:s försäljning av göteborgsbestånd uppskjuten

Den försäljning av bolagets göteborgsfastigheter som D. Carnegie & Co (publ) – noterat vid Nasdaq Stockholm - tidigare kommunicerat har inte blivit av som planerat då köparen misslyckats med finansieringen. Fastigheterna kommer dock att avyttras då Göteborg inte tillhör D. Carnegies prioriterade områden och bolaget kommer att efter sommaren söka annan tagare. 

D. Carnegie & Co köper fastighetsportfölj i Norrköping

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm - har ingått avtal om att förvärva sju fastigheter i Norrköping genom en bolagsaffär. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 261 Mkr. Säljare är Vissland Invest AB. 

Förändringar i aktieägande i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm - har låtit genomföra en uppdatering av aktieboken per den 5/6 2015 med anledning av att Svensk Bolig Holding AB halverat sitt aktieinnehav. Bland de större förändringarna märks: 

D. Carnegie & Co AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co”) fattat beslut om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt D. Carnegie & Co:s ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, den 11 juni 2015. 

D. Carnegie & Co renodlat mot bostäder – säljer Vårberg Centrum

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm - har sålt sin 60-procentiga andel av Vårberg Centrum och är därmed renodlat mot bostäder inom framför allt Stockholmsregionen. Transaktionen sker genom en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde på 210 MSEK. 

D. Carnegie & Co anställer ny förvaltningschef

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – har anställt Tommy Jansson som ny förvaltningschef. Han kommer närmast från Wallenstam där han under tio år arbetat i centrala positioner med bland annat fastighetsförvaltning och hyresfrågor. Tommy Jansson har 26 års erfarenhet i fastighetsbranschen och är även ledamot i hyresnämnden.

D. Carnegie & Co säljer innehav i Göteborg

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm - har avyttrat ett bostadsområde i Hammarkullen utanför Göteborg. Totalt rör det sig om cirka 890 lägenheter med total uthyrbar yta på 65 000 kvadratmeter. Transaktionen sker genom en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 500 MSEK. Det innebär en reavinst på 24 MSEK jämfört med senaste värdering. 

D. Carnegie & Co godkänns för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 maj 2015 på sedvanliga villkor godkänt att handeln med D. Carnegie & Co AB:s (publ) B-aktier flyttas till huvudlistan och därmed avnoteras från Nasdaq First North Premier. Första dag för handel med D. Carnegie & Co:s B-aktie på huvudlistan är planerad till den 12 maj 2015 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier kommer därmed att vara den 11 maj 2015. Aktien kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamnet kommer att vara ”DCAR B” och ISIN-koden oförändrad SE0005594728.

D. Carnegie & Co säljer två fastigheter i Eskilstuna

D. Carnegie & Co (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har i en bolagsaffär avyttrat två fastigheter i Eskilstuna (Nålsticket 1 och Nålsticket 2). Överenskommet fastighetsvärde är 106,8 Mkr. 

D. Carnegie & Co säljer Geneta Centrum i Södertälje

D. Carnegie & Co (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har i en bolagsaffär avyttrat Geneta Centrum i Södertälje, som består av fastigheterna Södertälje Ängsgröen 1 och Södertälje Ängsgröen 3. Överenskommet fastighetsvärde är 36 MSEK. 

Delårsrapport januari – mars 2015

· Hyresintäkterna uppgick till 296,4 Mkr (21,2) · Driftnettot uppgick till 120,2 Mkr (7,5) · Förvaltningsresultatet uppgick till 2,2 Mkr (1,2) · Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 133,2 Mkr (29,9) · Värdeförändring derivat påverkade resultatet med -74,6 Mkr (-) · Resultatet efter skatt uppgick till 47,4 Mkr (26,2) · Vinst per aktie uppgick till 0,7 kr (1,0), före/efter utspädning

D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) – listat på Nasdaq First North Premier – har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 375 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK.

D. Carnegie & Co köper tre fastigheter i Stockholm

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har förvärvat tre fastigheter i Storstockholm genom en bolagsaffär. Två i Jordbro och en i Vårberg. Fastigheterna beräknas generera årliga hyresintäkter om 85 MSEK. Säljare är PATRIZIA WohnInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH på uppdrag av den tyska fonden PATRIZIA Euro City Residential Fund I.

Förändringar av lock-up avtal avseende aktier i D. Carnegie & Co

I samband med noteringen av D. Carnegie & Co AB:s (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) aktier på NASDAQ OMX First North ingick de dåvarande större aktieägarna så kallade lock-up avtal med Bolaget och ABG Sundal Collier AB (”ABG”), i dess egenskap av Manager i samband med noteringen. Genom lock-up avtalen har de dåvarande större aktieägarna bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta aktierna i D. Carnegie & Co. Eftersom vissa justeringar har skett avseende lock-up avtalet för Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) offentliggör Bolaget idag följande information.

D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2014 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2014 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan. En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning på fredag den 27 mars 2015. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i början av april 2015.

D. Carnegie & Co efter refinansiering: Löptid 4,5 år för lånestocken till snittränta 2,47%

D. Carnegie & Co - listat på Nasdaq First North Premier - har som kommunicerats lagt om två lån om totalt cirka 3,8 miljarder kronor. Refinansieringen innebär att den genomsnittliga löptiden för bolagets skulder till kreditinstitut (exklusive utestående konvertibellån) uppgick per 5 mars i år till 4,5 år. Den genomsnittliga räntan på lånestocken uppgår till 2,47 procent. 

D. Carnegie & Co lägger om finansiering – sänker räntekostnad

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ.) - listat på Nasdaq First North Premier - har lagt om två lån om totalt cirka 3,8 miljarder kronor. Lånen beräknas väsentligen sänka bolagets finansieringskostnad genom att den genomsnittliga räntan sänks till väl under 3 %. Det mindre av lånen på knappt en miljard kronor har en löptid på fem år och det andra lånet om drygt 2,8 miljarder kronor löper under sju år.

D. Carnegie & Co förstärker ledningen

– Anställer transaktionschef, projektchef och bolagsjurist D. Carnegie & Co - listat på Nasdaq First North Premier – har förstärkt ledningen med Jonas Andersson som transaktions- och analyschef samt Fredrik Brunnberg som projektchef. Både tillträder sina tjänster under mars. Ledningsgruppen har även tidigare förstärkts med advokaten Jenny Wärmé som nu arbetar som bolagsjurist.

Bokslutskommuniké 2014

 Januari 2014 - December 2014 Hyresintäkterna uppgick till 608,7 Mkr (-) Driftnettot uppgick till 257,6 Mkr (0,4) Förvaltningsresultatet uppgick till 42,4 Mkr (-2,7) Värdeförändring...

Finansdirektör köper aktier i D. Carnegie & Co

Per Axel Sundström, finansdirektör i D. Carnegie & Co AB (publ) (Bolaget), har den 22 januari 2015 förvärvat ytterligare 92 500 aktier i Bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår nu till 100 000 aktier.

VD köper aktier i D. Carnegie & Co

Ulf Nilsson, verkställande direktör i D. Carnegie & Co AB (publ) (Bolaget), har under december 2014 och januari 2015 förvärvat ytterligare 35 000 aktier i Bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår nu till 135 000 aktier.