D. Carnegie & Co noteras på First North Premier

D. Carnegie & Co har godkänts för handel på Nasdaq First North Premier från den 11 december, 2014. D. Carnegie & Co kommer fortfarande att handlas med samma kortnamn,...

D. Carnegie & Co offentliggör koncernens intjäningsförmåga per den 30 september 2014

D. Carnegie & Co AB har sedan noteringen i april 2014 genomfört ett antal större förvärv av fastighetsbestånd som gjort bolaget till det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I syfte att ge marknaden en tydlig och aktuell bild av bolaget och dess intjäningsförmåga, offentliggör bolaget härmed proforma intjäningsförmåga samt vissa nyckeltal per den 30 september 2014. En audiocast hålls idag kl 10.00.

Inbjudan till audiocast i D. Carnegie & Co avseende presentation av koncernens intjäningsförmåga per den 30 september 2014

D. Carnegie & Co AB har sedan noteringen i april 2014 genomfört ett antal större förvärv av fastighetsbestånd som gjort bolaget till det största noterade renodlade fastighetsbolaget i Sverige. I syfte att ge aktiemarknaden en tydlig och aktuell bild av bolaget och dess intjäningsförmåga bjuder D. Carnegie & Co in till en audiocast den 23 oktober kl 10.00.

D. Carnegie & Co tar hem förvaltningen av hela sitt fastighetsbestånd genom Graflunds

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) förvärvade under sommaren Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd och blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I denna affär förvärvades även Graflunds, en mycket erfaren och kompetent förvaltningsorganisation som nu tar över förvaltningen av hela koncernens fastigheter. 

D. Carnegie & Co presenterar halvårsresultat för det fastighetsbestånd som förvärvades från HBS II

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 4 juli 2014, förvärvat Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till närmare 10 miljarder kronor bestående av cirka 13 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Idag offentliggör D. Carnegie & Co resultatet för det första halvåret 2014 för det förvärvade fastighetsbeståndet.

Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport (januari – juni 2014)* Hyresintäkterna uppgick till 86,9 Mkr (n.a.) Driftsnettot uppgick till 37,6Mkr (n.a.) Resultatet efter skatt uppgick till 81,7Mkr (n.a.) Vinst...

Förändringar av lock-up avtal avseende aktier i D. Carnegie & Co

I samband med noteringen av D. Carnegie & Co AB:s (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) aktier på NASDAQ OMX First North ingick de dåvarande större aktieägarna så kallade lock-up avtal med Bolaget och ABG Sundal Collier AB (”ABG”), i dess egenskap av Manager i samband med noteringen. Genom lock-up avtalen har de dåvarande större aktieägarna bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta aktierna i D. Carnegie & Co. Eftersom vissa justeringar har skett avseende lock-up avtalen offentliggör Bolaget idag följande information.

D. Carnegie & Co fullföljer affär med HBS II

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 2 juni 2014, ingått avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB (”HBS II”) avseende en sammanslagning av parternas respektive fastighetsbestånd. Villkoren för tillträde har uppfyllts och D. Carnegie & Co har idag glädjen att meddela att Bolaget har tillträtt HBS II:s fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blir genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till närmare 10 miljarder kronor bestående av cirka 13 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. 

Ytterligare information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) håller idag extra bolagsstämma i samband med det tidigare annonserade förvärvet av Hyresbostäder i Sverige II AB:s (”HBS II”) fastighetsbestånd. Vid bolagsstämman har styrelsen föreslagit att styrelsen bemyndigas att besluta om emissioner av värdepapper. I syfte att tydliggöra för aktieägarna hur dessa bemyndiganden avses användas offentliggör D. Carnegie & Co idag ytterligare information.

D. Carnegie & Co förvärvar fastighetsbestånd i Sollentuna

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har genom dotterbolag ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Sollentuna av Wallenstam AB (publ) (”Wallenstam”). 

D. Carnegie & Co offentliggör ytterligare information rörande förvärvet av HBS II:s fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 2 juni 2014, ingått avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB (”HBS II”) avseende en sammanslagning av parternas respektive fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blir genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till över 9 miljarder kronor bestående av cirka 12 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Inför bolagsstämma i Bolaget och i HBS II, med anledning av transaktionen, offentliggörs idag ytterligare information om villkoren för transaktionen.

D. Carnegie & Co blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") har tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB ("HBS II"), som förvaltas av Obligo Investment Management, om en sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer. D. Carnegie & Co blir det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner SEK, och cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Bolaget offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma med anledning av transaktionen.

Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet (jan – mars 2014)* Hyresintäkterna uppgick till 21,2 Mkr (n.a.) Driftsnettot uppgick till 7,5 Mkr (n.a.) Resultatet efter skatt uppgick till 26,2 Mkr (n.a.) Vinst per aktie...

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2014 klockan 15.30 i Stendörrens lokaler på Datavägen 14 i Veddesta, Järfälla.

D. Carnegie & Co och HBS II har inlett förhandlingar avseende sammanslagning av sina fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har inlett förhandlingar med Hyresbostäder i Sverige II AB (”HBS II”) avseende en sammanslagning av bolagens respektive fastighetsbestånd. HBS II är ett fastighetsbolag som förvaltas av Obligo Investment Management AS. Under förutsättning att parterna kommer överens, kommer D. Carnegie & Co efter affärens genomförande att inneha en bostadsportfölj på över 9 000 miljoner SEK och cirka 12 000 lägenheter koncentrerat i och runt Stockholm och Mälardalen.

D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknat – handel på First North inleds idag

D. Carnegie & Co AB (publ):s (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) erbjudande av B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”) har avslutats. Intresset har varit stort och Erbjudandet övertecknades flera gångar. Emissionskursen har fastställts till 39 SEK per aktie. Bolagets B-aktie handlas från och med i dag vid NASDAQ OMX First North (”First North”).

D. Carnegie & Co AB – erbjudande av B-aktier och notering på First North

I syfte att tillföra D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) kapital för investeringar i enlighet med Bolagets tillväxtplan, har styrelsen för D. Carnegie & Co beslutat att genomföra ett erbjudande av B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”). Styrelsen för D. Carnegie & Co har vidare ansökt om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX First North (”First North”). Ett prospekt offentliggörs idag den 26 mars 2014.

Per-Axel Sundström ny CFO i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co utser Per-Axel Sundström till ny finansdirektör. Han har lång erfarenhet från liknande ledande befattningar och tillträdde sin tjänst den 10 februari 2014.