Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt sista dag för handel på Mangoldlistan

Styrelsen i D. Carnegie & Co AB (publ) har vid konstituerande styrelsemöte efter en extra bolagsstämma den 11 december 2013 valt Knut Pousette till styrelsens ordförande och fastställt avstämningsdag för den av stämman beslutade sammanläggningen av aktier i bolaget. Vidare träder tidigare beslut av styrelsen om avslut av handel på Mangoldlistan i kraft efter bolagsstämman.

Information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB den 11 december 2013, innefattande bland annat avslut av handel på Mangoldlistan

Som tidigare meddelats har styrelsen i D. Carnegie & Co AB (”Bolaget”) kallat till en extra bolagsstämma den 11 december 2013 för att möjliggöra nästa steg i Bolagets utveckling. Styrelsen föreslår bland annat att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för att möjliggöra en emission riktad till Kvalitena AB (”Kvalitena”) och övriga ägare till Stendörren Bostäder. I samband med den planerade emissionen kommer ägarna till Stendörren Bostäder att tillskjuta Bolaget bostadsfastigheter till ett värde motsvarande omkring tre miljarder kronor (inklusive skulder på cirka två miljarder kronor).

Kallelse till extra bolagsstämma

Varmt välkommen till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co Dokumenten nedan är dels en kallelse till stämman, dels underlag för punkter på stämman samt fullmakt om du vill bli...

Ny VD utsedd i D. Carnegie & Co

Som en följd av att D. Carnegie & Co nu har en ny huvudägare har Ulf Nilsson utsetts till ny VD. Ulf Nilsson kommer närmast från fastighetstjänsteleverantören Savills. – Jag har under...

Avtal ingått avseende preferensaktier

I pressmeddelande från D. Carnegie & Co AB (Bolaget) den 3 september 2013 presenterades att Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB) blir ny huvudägare till Bolaget.

Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)) blir huvudägare till D. Carnegie & Co

Aktieägarna i D. Carnegie & Co beslutade på extra bolagsstämma i juli 2013 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i bolaget och att samtidigt försöka finna en ny huvudägare till bolaget. Efter en försäljningsprocess under augusti träffade Broadgate Stendörren Fastigheters moderbolag Kvalitena (publ) avtal med D. Carnegie & Co om att Kvalitena genom en nyemission förvärvar 80 procent av aktierna i bolaget. Denna transaktion är nu genomförd och Kvalitena har nu anlitat rådgivare för att genomföra planerade nyemissioner och noteringar.

D. Carnegie & Co söker ny huvudägare

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) beslutade idag på extra bolagsstämma, med stor enighet, att ge styrelsen i bolaget mandat att utlysa nyemission i bolaget för att i första hand finna en ny huvudägare till bolaget.