Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en succesivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bland annat innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värde genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per den 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per den 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans.