Bolagsstyrningen i Hembla är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

Hemblas styrning, ledning och kontroll grundar sig huvudsakligen på gällande lagstiftning, bolagsordning, andra externa styrdokument och rekommendationer och interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.