Samarbete är vår strategi

Hembla AB (publ) redovisar för första kvartalet 2019 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 576 miljoner kronor jämfört med 156 miljoner kronor för första kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,26 kronor (1,98). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 175,29 kronor/aktie (125,35).

Januari – mars 2019

Hyresintäkterna ökade till 477 Mkr (386)

Driftnettot ökade till 218 Mkr (166)

Förvaltningsresultatet ökade till 69 Mkr (1)

Orealiserade värdeförändringar förvaltnings­fastigheter ökade till 659 Mkr (222)

Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-49)

Resultatet före skatt ökade till 746 Mkr (190)

Resultatet efter skatt ökade till 576 Mkr (156)

 Vinst per aktie uppgick till 6,26 kr (1,98) före utspädning, och uppgick till 6,23 kr (1,96) efter utspädning 

Kommentar från VD

Organisationsförändring med hyresgästen i fokus

Det första kvartalet 2019 har präglats av den organisationsförändring som bolaget just nu genomför. Den regionala strukturen i affärsområdet Förvaltning övergår i en funktionsindelad organisationsstruktur. I praktiken innebär det att service- och förvaltningsfrågor kommer att hanteras bolagsövergripande i centraliserade funktionsområden. Riktningen och destinationen är tydlig; Vi bygger en organisation som på ett ännu bättre sätt ska arbeta med våra hyresgästers behov i fokus. Den nya organisationen innebär ökad tillgänglighet och servicegrad, samtidigt som vi tar vara på våra medarbetares kompetens och skapar nya professionella utvecklingsmöjligheter. Vi har nu kommit en bra bit på väg.

En nyckel i alla typer av organisationsförändringar är att ge själva förändringsprocessen noggrann omsorg. Medarbetarengagemang och förankring är avgörande. Det skapar ett gemensamt ägarskap och ansvar över förändringen som jag är övertygad om kommer leda till ett starkt slutresultat. Under det första kvartalet har därför alla medarbetare i förvaltningsorganisationen aktivt deltagit i utformningen av nya processer och arbetssätt. Vi arbetar i ett tydligt ramverk med en definierad målsättning och vi tar som organisation stegen dit gemensamt.

En organisationsförändring av denna storlek är en stor investering. Det kräver tid och inte minst personella och monetära resurser. Avkastningen av investeringen måste då vara mycket tydlig. För oss är det framförallt ökad nöjdhet hos våra hyresgäster som till slut är indikatorn på om vi lyckats. Under februari avslutade vi vår årliga hyresgästenkät som alla medarbetare i bolaget gemensamt delade ut i slutet av förra kvartalet. Även om vi i denna mätning inte än kan utvärdera resultatet av organisationsförändringen, visar mätningen att vi med de förändringar vi redan implementerat tagit stora kliv närmare våra hyresgästers önskemål.

Kundservicefunktionen levererar starkt resultat

En av frågorna i den årliga hyresgästenkäten handlade om hur man som hyresgäst helst skulle vilja ha kontakt med vår serviceorganisation. En överväldigande majoritet av våra hyresgäster uttrycker önskemål om en lättillgänglig och central kontakt för kundservice där man som hyresgäst kan få hjälp på sitt eget språk. Den centraliserade kundservicefunktion som vi i mindre skala införde i december 2018 var först ut i organisationsförändringen. Resultatet är mycket bra. Kundservice har under det första kvartalet varje vecka i snitt över 1000 hyresgästkontakter via framförallt telefon och sociala medier. Detta sker på 8 olika språk. Kundservicefunktionen kommer att stärkas med ytterligare resurser för att bli den huvudsakliga kanalen för vår service.

Resultat

Under det första kvartalet 2019 har tillväxten varit fortsatt stark i hyresintäkter och driftnetto. På intäktssidan har detta drivits av förvärv i kombination med Hemblas bevisade affärsmodell att upprusta både våra lägenheter och våra fastigheters allmänna ytor samt exteriörer. I ett jämförbart bestånd har de totala fastighetskostnaderna ökat till största del på grund av underhåll, vilket återspeglas i Hemblas fortsatt mer proaktiva förhållningssätt till underhållsåtgärder. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt både tillåter oss att fortsätta arbeta med våra hyresgästers behov i fokus och att det långsiktigt kommer att öka värdet på våra tillgångar.

Samverkan är vår strategi

Vår vision är att skapa levande stadsdelar där hyresgästernas behov är i fokus. En levande stadsdel är en socialt hållbar stadsdel. En viktig del av vår affärsmodell är därför att bidra till en socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar. Samverkan är ett nyckelord i vår strategi och det är också vad som präglat vårt arbete inom detta område under första kvartalet. Vi stöttar flera olika initiativ som syftar till att ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid. Under kvartalet har vi exempelvis inlett ett samarbete med Djurgårdens IF Ishockeyförening och deras projekt Ishockey för Alla (IFA) i Alby/Hallunda/Tumba och Husby/Kista/Akalla med omnejd. Projektet syftar till att aktivera barn, ungdomar och familjer i meningsfull sysselsättning genom skridskoåkning, ishockey och landhockey.

En annan samverkansform som är viktig för vårt arbete är fastighetsägarföreningar. Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, där vi är medlemmar och innehar ordförandeposten, har tillsammans med kommunen och polisen genomfört en medborgardialog som under en kväll genererade nästan 1000 svar från invånarna i stadsdelen. Detta utmynnade under första kvartalet i ett så kallat medborgarlöfte. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen och andra aktörer samverkar vi i ett antal aktiviteter för att lyfta och stärka hela stadsdelen. Detta innefattar bland annat trygghetsvandringar och gemensamma insatser i utemiljön för att öka trygghet och trivsel.

I Sollentuna kommun är vi tillsammans med ett antal andra fastighetsägare, kommunen, polisen och Svenska kyrkan aktiva i uppstarten av ett BID-projekt (business improvement district). Inom ramen för BID-projektet kommer vi bidra till att stadsdelens ekonomiska och sociala förutsättningar stärks. Vi har goda erfarenheter av denna typ av samverkan sedan tidigare och vi ser att denna modell för samarbete kommer vara fortsatt viktig i vårt arbete.

Stockholm 26 april 2019

Svein Erik Lilleland

VD för Hembla

Denna information är sådan som Hembla AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019, klockan 07.00 CEST.