Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) den 23 februari 2018 fattades följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2018, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 1,5 miljarder kronor (före transaktionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0)8 – 121 317 25

James Seppala, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0)8 – 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande kI. 16.20 den 23 februari 2018