Kommuniké från årsstämma i Hembla AB

Kommuniké från årsstämma i Hembla AB

Vid årsstämma i Hembla AB (publ) (”Bolaget”) den 16 maj 2019 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om resultatdisposition

Årsstämman beslutade att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna James Seppala, Melissa Pianko, Karolina Keyzer, Fredrik Brodin och Donatella Fanti, samt om nyval av Patrick Forslund, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till styrelseordförande omvaldes James Seppala.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 325 000 kronor vardera för de styrelseledamöter som inte är representanter för eller anställda hos huvudägaren. Med den beslutade sammansättningen ska arvode således utbetalas till Fredrik Brodin, Karolina Keyzer och Patrick Forslund, medan James Seppala, Melissa Pianko och Donatella Fanti inte ska erhålla något arvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra för styrelsen att genomföra företags- eller fastighetsförvärv, eller för anskaffning av rörelsekapital.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande Bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019). Incitamentsprogrammet innefattar en emission av högst 500 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet ska tillkomma högst 55 nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla AB-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@hembla.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 16 maj 2019.