Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2018 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ledamöter utan suppleanter, samt om omval av styrelseledamöterna James Seppala, Karolina Keyzer, Melissa Pianko, Fredrik Brodin, respektive nyval av Donatella Fanti, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Till styrelseordförande omvaldes James Seppala. Rolf Buch och Jean-Christophe Dubois meddelade inför årsstämman att de inte var tillgängliga för omval.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara två utan revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 250 000 kronor vardera för de styrelseledamöter som inte är representanter för eller anställda hos huvudägaren. Med den beslutade sammansättningen ska arvode således utbetalas till Fredrik Brodin och Karolina Keyzer, medan James Seppala, Melissa Pianko och Donatella Fanti inte ska erhålla något arvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv eller för anskaffning av rörelsekapital.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@dcarnegie.se 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.00 den 8 maj 2018.