Kommentar med anledning av Vonovias tillträde till aktierna i Hembla och Vonovias kontanta budpliktserbjudande till aktieägarna i Hembla

Den 23 september 2019 meddelade Hembla AB (publ) (”Hembla”) att de blivit informerade om att Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB (“Vonovia”), ingått ett avtal med Hemblas största aktieägare Vega Holdco S.à r.l., ett bolag helägt av fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”), enligt vilket Vonovia förvärvade Blackstones aktier i Hembla.

Hembla noterar att Vonovia idag den 7 november 2019 offentliggjort att tillträde till aktierna skett och att Vonovia nu äger 71,69 procent av rösterna och 64,21 procent av det totala antalet aktier i Hembla.(1) Genom tillträdet till aktierna innehar Vonovia mer än 30 procent av rösterna i Hembla. Vonovia har således en skyldighet enligt 3 kap. 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden att offentliggöra denna omständighet och att lämna ett kontant budpliktserbjudande till Hemblas aktieägare om att överlåta samtliga återstående aktier i Hembla till Vonovia (”Erbjudandet”). Dagens pressmeddelande från Vonovia utgjorde ett sådant offentliggörande.

För ytterligare information om Erbjudandet och dess villkor hänvisas till Vonovias pressmeddelande som offentliggjordes idag den 7 november 2019, samt den fullständiga erbjudandehandlingen som förväntas offentliggöras den 8 november 2019. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på den särskilda avdelningen för Erbjudandet på Vonovias hemsida: https://se.vonovia-h.de/websites/1033_ma/Swedish/1000/meddelanden.html.

Den oberoende budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och avser återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas börja löpa den 11 november 2019 och avslutas den 9 december 2019.

Stockholm den 7 november 2019               
Hembla AB (publ)              
Styrelsen

(1) Baserat på sammanlagt 92 924 306 utestående aktier i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta

Patrick Forslund, styrelseledamot och den oberoende budkommitténs ordförande, tfn +46 720 62 60 54

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 17.30 (CET).