Kommentar med anledning av Vonovias offentliggörande av att villkoren för att förvärva cirka 69,30 procent av rösterna och cirka 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla har uppfyllts

Hembla AB (publ) (”Hembla”) noterar att Vonovia SE, genom sitt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB, (”Vonovia”) igår den 5 november 2019 genom ett pressmeddelande har offentliggjort att villkoren, inklusive konkurrensgodkännande från Konkurrensverket, i det förvärvsavtal som ingicks mellan Vonovia och Vega Holdco S.à r.l. den 23 september 2019, som närmare beskrivits i Vonovias och Hemblas respektive pressmeddelanden den dagen, har uppfyllts.

Vonovia meddelar även att slutligt genomförande av transaktionen förväntas ske inom kort och att transaktionen, vid slutligt genomförande, kommer innebära att Vonovia passerar gränsen för budplikt i enlighet med gällande takeoverregler. Vonovia kommer enligt pressmeddelandet att återkomma med ytterligare information gällande sådant budpliktsbud i samband med genomförandet av transaktionen vilket förväntas ske i november 2019.

Den oberoende budkommitté som styrelsen inom sig utsett för att utvärdera och uttala sig om ett eventuellt budpliktsbud noterar Vonovias offentliggörande och inväntar sådan vidare information från Vonovia som utlovas.

Stockholm den 6 november 2019
Hembla AB (publ)
Den oberoende budkommittén

För mer information, vänligen kontakta

Patrick Forslund, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tfn +46 720 62 60 54

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 10.00 (CET).