Kommentar med anledning av avtal mellan Vonovia och Hemblas största ägare Blackstone

Hembla AB (publ) (”Hembla”) har noterat att Vonovia, idag den 23 september 2019, meddelat att Vonovia SE, genom sitt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB (“Vonovia”), har ingått ett avtal med Hemblas största aktieägare Vega Holdco S.à r.l., ett bolag helägt av fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”), enligt vilket Vonovia förvärvar cirka 69,30 procent av rösterna och cirka 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla till ett pris om 215 kronor per aktie. Genom transaktionen kommer Vonovia enligt uppgift bli ägare till 6 136 989 A-aktier och 50 722 985 B-aktier i Hembla. Fullföljandet av transaktionen är enligt Vonovia villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Förutsatt att vissa villkor uppfylls och att aktierna överlåts, kommer överlåtelserna att resultera i att Vonovia blir ny kontrollägare i Hembla och budpliktsskyldig avseende resterande aktier i Hembla till ett lägsta pris om 215 kronor per aktie i enlighet med gällande takeoverregler. Vonovia har meddelat att transaktionen kan fullföljas efter att Vonovia erhållit godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, vilket beräknas ske i oktober eller november 2019.

Styrelsen för Hembla har med anledning av den planerade överlåtelsen utsett en oberoende budkommitté inom sig, bestående av Patrick Forslund (budkommitténs ordförande), Fredrik Brodin och Karolina Keyzer, för att företräda Hembla i samband med ett eventuellt budpliktsbud och uttala sig om ett sådant erbjudande.

Stockholm den 23 september 2019

Hembla AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Patrick Forslund, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tel +46 720 62 60 54

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 15.00 (CEST).