Kallelse till extra bolagsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november 2019, klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från aktieägaren Vega HoldCo S.à.r.l., ett bolag helägt av fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc., representerande cirka 61,19 procent av antalet utestående aktier och cirka 69,30 procent av antalet utestående röster i Hembla per dagen för denna kallelse (”Aktieägaren”).  Aktieägaren har begärt extra bolagsstämman för att besluta om val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.

Rätt att delta vid bolagsstämman            
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 november 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast den 11 november 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till Hembla AB (publ), Hamngatan 15, 111 47 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@hembla.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.hemblagroup.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier                   
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 9 november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns 92 924 306 aktier i Hembla, varav 6 136 989 aktier är av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 86 787 317 aktier är av serie B, motsvarande 86 787 317 röster. Per dagen för denna kallelse innehar Hembla inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  9. Stämmans avslutande

Förslag gällande styrelse m.m. (ärende 7 och 8)

Aktieägaren har avgivit följande förslag till beslut.

  • Antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter (ärende 7).

Aktieägaren kommer att inkomma med förslag avseende ärende 8 på dagordningen, samt erforderliga uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning, senast vid bolagsstämman.

__________________

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Kopior av kallelsen och fullmaktsformulär sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Hembla har sitt registrerade säte i Stockholm.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, den 22 oktober 2019

Hembla AB (publ)

Styrelsen