Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & CO AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 oktober 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 10 oktober 2018.

Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.dcarnegie.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 oktober 2018 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns 91 986 858 aktier i bolaget, varav 6 136 989 aktier är av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 85 849 869 aktier är av serie B, motsvarande 85 849 869 röster.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen.
  8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Den 13 september 2018 meddelade D. Carnegie & Co AB (publ), genom separat pressmeddelande, att bolaget avser att byta namn till Hembla AB (publ). Som en följd härav föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagets firma från D. Carnegie & Co AB (publ) till Hembla AB (publ) genom ändring av bolagets bolagsordning § 1.

_____________________

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt förslag till beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen hålls tillgängligt hos bolaget på Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.dcarnegie.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Stockholm i september 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

Styrelsen