Kallelse till årsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 10 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till Hembla AB (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@hembla.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.hemblagroup.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 10 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns 92 087 447 aktier i Hembla, varav 6 136 989 aktier är av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 85 950 458 aktier är av serie B, motsvarande 85 950 458 röster. Per dagen för denna kallelse innehar Hembla inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktör.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår:

15.1   James Seppala (omval)

15.2   Melissa Pianko (omval)

15.3   Karolina Keyzer (omval)

15.4   Fredrik Brodin (omval)

15.5   Donatella Fanti (omval)

15.6   Styrelseordförande: James Seppala (omval)

 1. Val av revisorer.

Valberedningen föreslår:

16.1   Ingemar Rindstig (omval)

16.2   Mikael Ikonen (omval)

 1. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 2. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 5. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.
 6. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Ärende 2 samt 12-17 – Styrelsesammansättning, revisor, arvoden, mm.

Valberedningen bestående av Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Carl Gustafsson (utsedd av Didner & Gerge Fonder AB) och James Seppala (utsedd av Vega Holdco S.à.r.l. och tillika styrelsens ordförande), har avgivit följande förslag till beslut.

 •  Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck (ärende 2).
 •  Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem utan suppleanter (ärende 12).
 •  Antalet revisorer föreslås vara två utan suppleanter (ärende 13).
 •  Styrelsearvode föreslås utgå med 325 000 kronor (250 000) vardera för de styrelseledamöter som inte är representanter för eller anställda hos huvudägaren. För det fall valberedningens förslag till styrelse antas ska arvode således utbetalas till Fredrik Brodin och Karolina Keyzer, medan James Seppala, Melissa Pianko och Donatella Fanti inte ska erhålla något arvode (ärende 14).
 •  Till revisorerna ska arvode utgå enligt godkänd löpande räkning (ärende 14).
 •  Till styrelseledamöter föreslås omval av James Seppala, Melissa Pianko, Karolina Keyzer, Fredrik Brodin och Donatella Fanti, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att James Seppala omväljs till styrelseordförande (ärende 15.1-6). För information om styrelseledamöterna som föreslagits för omval hänvisas till bolagets webbplats, www.hemblagroup.se.
 •  Till revisorer föreslås omval av Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilket överensstämmer med styrelsens rekommendation (ärende 16.1-2).

Ärende 17 – Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedning i enlighet med det följande.

Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets, per 30 september 2019, tre röstmässigt största aktieägare, utse totalt tre ledamöter. Namnen på dessa ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före nästa årsstämma, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Styrelsens förslag

Ärende 10 – Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ärende 18 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget enligt följande.

För ledande befattningshavare ska tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner och övriga anställningsvillkor som står i relation till ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet. Utöver fast årslön ska ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska vara prestationsbaserad.

Rörlig lön ska maximalt motsvara 70 procent av den fasta årslönen för VD och övriga ledande befattningshavare. Mellan bolaget och ledande befattningshavare ska uppsägningstiden inte vara längre än högst sex månader och avgångsvederlag ska inte motsvara mer än 18 månadslöner (grundlöner) för VD och 12 månadslöner (grundlöner) för övriga ledande befattningshavare. Pensionsrätt ska gälla från tidigast 62 års ålder. VD omfattas av en premiebaserad plan enligt vilken avtalad premieavsättning får uppgå till högst 35 procent av grundlönen.

Övriga ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige omfattas av ITP-planen, utöver vilken kan utgå viss premiebaserad förstärkning. Styrelsen ska varje år överväga om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte beslutas av bolagsstämman ska ej förekomma. Om en styrelseledamot är anställd av bolaget utgår ersättning till sådan ledamot enligt dessa riktlinjer, varvid särskild ersättning för uppdraget som styrelseledamot inte ska erläggas. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats.

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, övriga chefer i ledande ställning som är direkt underställda VD samt styrelseledamot i bolaget. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand.

Ärende 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antalet aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra för styrelsen att genomföra bolags- eller fastighetsförvärv, eller för anskaffning av rörelsekapital.

Ärende 20 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelser av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig ”rabatt” i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Ärende 21 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 500 000 teckningsoptioner till bolagets dotterbolag, för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla AB-koncernen, inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2019”), i enlighet med följande.

Tilldelning, överlåtelse och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

LTIP 2019 omfattar högst 55 nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla AB-koncernen. Därutöver ska tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla AB-koncernen kunna bjudas in att delta. En förutsättning för deltagande i LTIP 2019 är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med ett bolag inom Hembla AB-koncernen.

Styrelsen föreslår att högst 500 000 teckningsoptioner ska kunna emitteras under LTIP 2019. Rätten att teckna samtliga teckningsoptioner ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag Holmiensis Bostäder AB. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Holmiensis Bostäder AB och därefter överlåtas till deltagare i LTIP 2019. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, beräknat enligt den så kallade Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2019 får ske i enlighet med följande.

Högst 55 personer inom Hembla AB-koncernen kommer att erbjudas möjlighet att förvärva teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2019. Tilldelning kommer att beslutas av styrelsen utifrån två kategorier av deltagare, dels Ledningspersoner (cirka 10 personer), dels Övriga nyckelpersoner (cirka 45 personer), och det högsta antalet teckningsoptioner som kan förvärvas per deltagare i programmet ska inte överstiga 200 000 teckningsoptioner. Hemblas VD eller styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning i LTIP 2019.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 1 juni 2022 till och med 31 augusti 2022 till teckning av en B-aktie i Hembla till en teckningskurs motsvarande 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före relevant tilldelningsdag, dock som minimum aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till vid teckning samt lösenpris ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utnyttjas tidigare vid till exempel tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Hembla går upp i annat bolag.

Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2020. För deltagare som tecknar sig efter det första tilldelningstillfället ska förvärv ske till vid den senare tilldelningstidpunkten aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare eller teckningsoptioner som återköpts från deltagare.

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2019 ska Holmiensis Bostäder AB, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Utspädningseffekter och kostnader etc.

Emissionen av teckningsoptioner medför en maximal utspädning om cirka 0,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget räknat efter fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna. Med beaktande även av utspädning till följd av tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,5 procent. För information om bolagets befintliga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018 samt bolagets webbplats www.hemblagroup.se.

Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Hembla i samband med emissionen av teckningsoptionerna. Dock kommer lånearrangemanget som beskrivs nedan ha en inverkan på bolagets balansräkning om maximalt 5,1 miljoner kronor. Övriga kostnader för LTIP 2019 beräknas inte överstiga 0,25 miljoner kronor under LTIP 2019:s löptid. LTIP 2019 förväntas således ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Teckningsoptionernas marknadsvärde motsvarar cirka 10,2 kronor per teckningsoption vid antagande om en aktiekurs på bolagets B-aktier om 182 kronor per aktie samt ett lösenpris motsvarande 245,70 kronor per aktie, beräknat enligt Black&Scholes värderingsmodell.

För att uppmuntra till deltagande i LTIP 2019 kommer personer som väljer att delta i programmet erbjudas möjligheten att låna en summa, motsvarande 100 procent av marknadsvärdet av teckningsoptionerna som förvärvas, på marknadsmässiga villkor.

Syftet med LTIP 2019

Styrelsen anser det vara i bolagets och aktieägarnas intresse att nyckelpersoner och ledande befattningshavare i Hembla görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett nytt incitamentsprogram. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till bolaget samt att öka motivationen hos nyckelpersoner och ledande befattningshavare genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under den period som LTIP 2019 omfattar.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att styrelsens förslag till LTIP 2019 är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Beredning av förslaget

LTIP 2019 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Därutöver har förslaget behandlats av styrelsen vid sammanträden under våren 2019.

_____________________

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt ärendena 19 och 20 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt ärende 21 krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018, styrelsens fullständiga förslag och yttranden, samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Engelbrektsplan 1 i Stockholm samt på bolagets webbplats, www.hemblagroup.se, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda webbplats senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Hembla har sitt registrerade säte i Stockholm.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019

Hembla AB (publ)

Styrelsen