KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMBLA AB (PUBL)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org. nr 556498-9449 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 10.30 på Birger Jarlsgatan 57C i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2020, dels senast den 30 april 2020 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hembla AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till hembla@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 april 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 30 april 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.hembla.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
 18. Beslut om bemyndigande för VD
 19. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.  

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att den ska ha följande lydelse. Bolagets nuvarande bolagsordning finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.hembla.se.

Föreslagen lydelse
§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.Kallelse till bolagsstämma ska ske i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. För att få närvara och deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels på avstämningsdagen vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen.
§ 9 Stämma ska hållas i Stockholm, Veddesta i Järfälla kommun eller Malmö.                  

Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordning (punkt 17)

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att Bolaget ska byta bolagskategori från publikt till privat och att ändra bolagsordningen så att den ska ha följande lydelse. Bolagets nuvarande bolagsordning finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.hembla.se.

Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är Hembla AB.
§ 7 Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse till bolagsstämma ska ske i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, dock senast två veckor före stämman. För att få närvara och deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels på avstämningsdagen vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen.

Beslut om bemyndigande av VD (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut om bolagsordningsändring är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut om ändring av bolagskategori är giltigt endast om det biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag för beslutspunkterna 16 och 17 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag under punkterna 2, 11, 12, 13, 14 och 15 kommer att presenteras senast på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2020

Hembla AB (publ)

Styrelsen