Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2019

Hemblas årsstämma den 16 maj 2019 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner, i enlighet med de nedan föreskrivna villkoren (”LTIP 2019”).

Sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner föreslås emitteras i LTIP 2019 som omfattar ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt vad som följer nedan. LTIP 2019 omfattar högst 55 nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla AB-koncernen. Därutöver ska tillkommande nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla AB-koncernen kunna bjudas in att delta. En förutsättning för deltagande i LTIP 2019 är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med ett bolag inom Hembla AB-koncernen.

Styrelsen föreslår att högst 500 000 teckningsoptioner ska kunna emitteras under LTIP 2019. Rätten att teckna samtliga teckningsoptioner ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag Holmiensis Bostäder AB. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Holmiensis Bostäder AB och därefter överlåtas till deltagare i LTIP 2019. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, beräknat enligt den så kallade Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2019 får ske i enlighet med följande.

Högst 55 personer inom Hembla AB-koncernen kommer att erbjudas möjlighet att förvärva teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2019. Tilldelning kommer att beslutas av styrelsen utifrån två kategorier av deltagare, dels Ledningspersoner (cirka 10 personer), dels Övriga nyckelpersoner (cirka 45 personer), och det högsta antalet teckningsoptioner som kan förvärvas per deltagare i programmet ska inte överstiga 200 000 teckningsoptioner. Hemblas VD eller styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning i LTIP 2019.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 1 juni 2022 till och med 31 augusti 2022 till teckning av en B-aktie i Hembla till en teckningskurs motsvarande 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före relevant tilldelningsdag, dock som minimum aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till vid teckning samt lösenpris ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utnyttjas tidigare vid till exempel tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Hembla går upp i annat bolag.

Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2020. För deltagare som tecknar sig efter det första tilldelningstillfället ska förvärv ske till vid den senare tilldelningstidpunkten aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare eller teckningsoptioner som återköpts från deltagare.

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2019 ska Holmiensis Bostäder AB, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Emissionen av teckningsoptioner medför en maximal utspädning om cirka 0,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget räknat efter fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna. Med beaktande även av utspädning till följd av tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,5 procent.

Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Hembla i samband med emissionen av teckningsoptionerna. Dock kommer lånearrangemanget som beskrivs nedan ha en inverkan på bolagets balansräkning om maximalt 5,1 miljoner kronor. Övriga kostnader för LTIP 2019 beräknas inte överstiga 0,25 miljoner kronor under LTIP 2019:s löptid. LTIP 2019 förväntas således ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Teckningsoptionernas marknadsvärde motsvarar cirka 10,2 kronor per teckningsoption vid antagande om en aktiekurs på bolagets B-aktier om 182 kronor per aktie samt ett lösenpris motsvarande 245,70 kronor per aktie, beräknat enligt Black&Scholes värderingsmodell.

För att uppmuntra till deltagande i LTIP 2019 kommer personer som väljer att delta i programmet erbjudas möjligheten att låna en summa, motsvarande 100 procent av marknadsvärdet av teckningsoptionerna som förvärvas, på marknadsmässiga villkor.

Incitamentsprogram 2017

Hemblas årsstämma den 10 maj 2017 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner, i enlighet med de nedan föreskrivna villkoren (”LTIP 2017”).

Sammanlagt högst 2 730 000 teckningsoptioner föreslås emitteras i LTIP 2017 som omfattar ledande befattningshavare enligt vad som följer nedan. Teckningsoptionerna kommer emitteras i tre serier med en tredjedel av det totala antalet teckningsoptioner i respektive serie. Rätten att teckna samtliga teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Holmiensis Bostäder AB, som ska överlåta optionerna till anställda i bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Holmiensis Bostäder AB.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien) beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2017 får ske i enlighet med nedanstående fördelning.

Deltagarna kommer att indelas i två olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner:

(i) Verkställande direktören i bolaget är berättigad till maximalt 840 000 optioner, och
(ii) Övriga ledande befattningshavare i koncernen (tio personer) är berättigade till maximalt 1 890 000 optioner, varav ingen enskild deltagare kan erhålla fler än 252 000 optioner.

Totalt kan inte fler än 2 730 000 optioner tilldelas totalt inom ramen för LTIP 2017.

Varje teckningsoption av serie 1 berättigar under perioden från och med 15 maj 2020 till och med 30 september 2022 till teckning av en aktie i Hembla. Varje teckningsoption av serie 2 berättigar under perioden från och med 1 maj 2021 till och med 30 september 2022 till teckning av en aktie i Hembla. Varje teckningsoption av serie 3 berättigar under perioden från och med 1 maj 2022 till och med 30 september 2022 till tecknings av en aktie i Hembla. Samtliga tre teckningsoptionsserier har en teckningskurs motsvarande Hembla-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 2 – 8 maj 2017 uppräknat med 50 kronor. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Hembla går upp i annat bolag.

Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd i bolaget fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Holmiensis Bostäder AB förbehålla sig rätten att återköpa optionerna om deltagarens anställning eller uppdrag i bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidare överlåta optionerna. Återköpsrätten gäller dock endast teckningsoptioner som ännu inte kan utnyttjas för teckning. Som ett exempel, om deltagarens anställning upphör efter fyra år och den anställda innehar 45 000 teckningsoptioner så kommer Holmiensis Bostäder AB inte inneha rätten att återköpa 30 000 teckningsoptioner (teckningsoptionerna av serie 1 och serie 2) utan endast de 15 000 teckningsoptionerna av serie 3 som ännu inte kan utnyttjas för teckning. Detta gäller inte för det fall då anställningen upphört till följd av avskedande. I sådana fall ska bolaget äga rätten att återköpa samtliga teckningsoptioner som ännu inte utnyttjats för teckning.

LTIP medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget räknat efter fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna. LTIP 2017 förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal och det förväntas inte ytterligare optionsprogram till deltagarna i LTIP 2017 under de kommande 5 åren.

Optionspremien vid överlåtelsen av teckningsoptionerna kommer att motsvara marknadsvärdet, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för bolaget i samband med en sådan överlåtelse av teckningsoptioner. Dock kommer lånearrangemanget som beskrivs nedan ha en finansiell inverkan på bolaget om maximalt 0,1 miljoner kronor. Övriga kostnader för LTIP 2017 beräknas inte överstiga 1,0 miljoner kronor under LTIP 2017:s löptid (ej beaktat eventuella kontantersättningar som ska betalas enligt det nedan beskrivna lånearrangemanget vilka kan uppgå till maximalt 5,1 miljoner kronor).

Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande aktiekursen för bolagets aktie den 21 mars 2017, 4,10 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 155 kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen.

För att uppmuntra till deltagande i LTIP 2017 kommer anställda som väljer att delta i programmet erbjudas möjligheten att låna en summa, motsvarande 70 procent av marknadsvärdet av teckningsoptionerna som förvärvas, från bolaget på marknadsmässiga villkor. Resterande 30 procent av teckningsoptionernas marknadsvärde ska erläggas av deltagaren kontant. Vidare kommer deltagare som lånar mindre än 70 procent av marknadsvärdet av teckningsoptionerna som förvärvas att erhålla en kontantersättning från bolaget. Ersättningen uppgår till 100 000 kronor (som en bruttolöneutbetalning) för varje 100 000 kronor som deltagaren väljer att inte utnyttja under lånet. Totalt, om samtliga deltagare lånar maximalt belopp, kommer utlåningen till de anställda uppgå till cirka 3,9 miljoner kronor. Den verkställande direktören kommer inte erbjudas att låna från bolaget.

Incitamentsprogram 2016

Hemblas årsstämma den 12 maj 2016 beslutade om ett optionsprogram omfattande 807 000 emitterade teckningsoptioner, motsvarande 1,04 procent av antalet utestående stamaktier. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i Hembla AB. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 21 maj 2019 till och med den 30 augusti 2019.

Teckningskursen för stamaktie av serie B, med stöd av teckningsoptionerna, uppgår till 113,50 kronor. Optionsprogrammet riktades mot all den personal som var tillsvidareanställd i Hembla-koncernen per den 12 maj 2016. Vid erbjudandet av teckningsoptioner tillämpades en marknadsmässig prissättning.

Incitamentsprogram 2015

Hemblas årsstämma den 12 maj 2015 beslutade om ett optionsprogram omfattande 998 200 emitterade teckningsoptioner, motsvarande 1,4 procent av antalet utestående stamaktier. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i Hembla AB. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 21 maj 2018 till och med den 31 augusti 2018.

Teckningskursen för stamaktie av serie B, med stöd av teckningsoptionerna, uppgår till 72,84 kronor. Optionsprogrammet riktades mot all den personal som var tillsvidareanställd i Hembla-koncernen per den 12 maj 2015. Vid erbjudandet av teckningsoptioner tilllämpades en marknadsmässig prissättning.