Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2018 ett förvaltningsresultat om 1 miljoner kronor jämfört med 60 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Resultat efter skatt uppgick till 156 miljoner kronor jämfört med 229 miljoner kronor för första kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 1,98 kronor (2,96). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 18 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 125,35 kronor/aktie (106,04).

Januari – Mars 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 386 Mkr (337)
 • Driftnettot ökade till 166 Mkr (147)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 Mkr (60)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 222 Mkr (238)
 • Resultatet före skatt uppgick till 190 Mkr (297)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 156 Mkr (229)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,98 kr (2,96) före utspädning, och uppgick till 1,96 kr (2,91) efter utspädning

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I slutet av januari avyttrade D. Carnegie & Co två fastigheter i Eskilstuna till en bostadsrättsförening.
 • Den 21 februari offentliggjorde D. Carnegie & Co att Svein Erik Lilleland har utsetts till permanent VD i bolaget.
 • D. Carnegie & Co har genomfört en nyemission av aktier av serie A och B om totalt 11 254 538 aktier. Teckningskursen var 90 kr per aktie där aktieägarna kunde teckna en ny aktie för varje sju innehavda befintliga aktier.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • D. Carnegie & Co har i början av april tillträtt två nya bestånd om 1 420 lägenheter i Stockholmsområdet respektive 749 lägenheter i Västerås som avtalades under det fjärde kvartalet 2017.
 • D. Carnegie & Co har den 26 april 2018 tillträtt 1 274 lägenheter i Stockholm. Avtalet ingicks den 5 april 2018 med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB. Av köpeskillingen på 1 673 Mkr tecknar Byggmästare Ahlström 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie & Co till en teckningskurs om 123 kronor per aktie.  
 • D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering om 4,8 miljarder kronor kombinerat med en revolverande investeringsfacilitet om 1,0 miljard kronor. D. Carnegies & Co:s obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor har som ett resultat återbetalats. Frigjord likviditet efter refinansiering och återbetalning av obligationen uppgår till cirka 1,0 miljard kronor. 

D. Carnegie & Co AB (publ) reviderar sina finansiella mål och utdelningspolicy

D. Carnegie & Co:s ambition är att stärka sin profil som fastighetsbolag med låg finansiell risk. Styrelsen har därför beslutat att anpassa sina finansiella mål och utdelningspolicy till följande. Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Belåningsgraden på fastigheter ska inte överstiga 65 procent och bruttomarginalen ska vara lägst 50 procent. Bolaget befinner sig i en expansiv fas under vilken eventuellt överskott kan investeras i fastighetsbeståndet, främst i form av renoveringar. Eftersom investeringar i befintliga fastigheter förväntas ge en god avkastning planerar styrelsen inte att föreslå att någon utdelning till aktieägarna inom den närmsta framtiden.

Kommentar från VD

Vi fortsätter med vår strategi

Under kvartalet har vi förberett oss för att ta över de tillgångar som vi har avtalat om att förvärva under de senaste månaderna och efter det första kvartalet har vi tillträtt dessa förvärv. Med detta vill jag välkomna våra nya hyresgäster i Västerås, Södertälje, Nynäshamn och Alby till vårt företag. Nu äger vi över 20 000 lägenheter i Stockholm och närliggande regioner vilket gör oss till en av de största långsiktiga fastighetsägarna i Sverige. Med storlek och styrka kommer ansvar för våra hyresgästers välmående som också är vår största prioritet.

Fokus på hyresgästerna

Under kvartalet har jag också fått förtroendet att leda D. Carnegie & Co framåt. Jag tar detta ansvar väldigt seriöst och ser det som min plikt att fortsätta att utveckla företaget efter den nuvarande strategin som ett långsiktigt bostadsföretag. Detta innebär att sätta hyresgästerna som vår främsta prioritet och att vi kommer att fortsätta att investera i våra fastigheter för att göra våra områden
bättre.

Renovering och upprustning

Vi har renoverat 373 lägenheter under kvartalet och fortsatt med vår mission att förbättra kvaliteten och värdet på våra fastigheter till fördel för våra hyresgäster, de samhällen där vi verkar samt våra aktieägare och intressenter. Vi är stolta över att leverera vad som är en hållbar och storskalig renoveringsmodell väl anpassad för att möta behoven och utmaningarna med den svenska bostadsmarknaden. Våra renoverade lägenheter är helt anpassade till en modern standard där vi använder högkvalitativt material och vi uppgraderar även delar som värmesystem och stammar. Vi investerar även signifikanta resurser i förbättringen av fastigheternas inre och yttre såsom trapphus, fasader och uteplatser för att skapa mer attraktiva områden. Vår modell att renovera lägenheter när hyresgäster naturligt flyttar försäkrar att våra hyresgäster har kontroll över sin boendesituation och att ingen är tvingad till att flytta. Investeringarna i våra fastigheter skapar värde genom ökade kassaflöden från berättigade högre hyresnivåer och lägre underhållskostnader, vilket i sin tur gör att vi kan investera i våra fastigheter långsiktigt.

Socialt engagemang

Relationer med kommunerna och andra fastighetsägare har också prioriterats högt och är en viktig del av vår affärsmodell. Vi vill vara en partner till kommunerna och andra intressenter för att tillsammans utveckla de områden där vi är aktiva. Vi fortsätter att förstärka detta arbete med BID-projekt (Business Improvement Districts) och fastighetsägarföreningar. Detta har även lyfts fram i det senaste förvärvet som vi har signerat med ägarna av Mitt Alby. Som en del av transaktionen kommer vi att slå ihop deras sociala engagemang med arbetet som vi gör och fortsätta att utveckla detta. Vi ser fram emot att bli en fastighetsägare i Botkyrka.

En kall vinter

På grund av kallt väder under det första kvartalet 2018 har våra värme- och elkostnader ökat med 17 procent, motsvarande 12 Mkr, jämfört med samma period förra året. Ökningen var driven av dels en 12 procentig ökning av bostadsarea, dels en ökning av det genomsnittliga priset per kWh. Trots ökade kostnader och ett ovanligt kallt första kvartal har vår energianvändning per kvm minskat med 5 procent vilket drevs av våra investeringar i ökad energieffektivitet i våra fastigheter.

Optimering av kapitalstrukturen

För att säkra fortsatt expansion av vår fastighetsportfölj har vi genomfört en 1 Mdkr fulltecknad företrädesemission i mars, lägre än de 1,5 Mdkr vi erhöll godkännande för från våra aktieägare. Vi valde att resa mindre kapital då vi till fullo inser hur värdefullt våra aktieägares kapital är. Som en del i vårt pågående arbeta att optimera vår kapitalstruktur har vi även genomfört en 4,8 Mdkr refinansiering, som kompletteras med en 1 Mdkr investeringsfacilitet för att säkra investeringar i vår fastighetsportfölj, under det första kvartalet. Efter återbetalning av 2015/18 obligationen på 1 Mdkr den 23 april har vi lägre totala finansieringskostnader trots en ökad lånevolym med över 1 Mdkr jämfört med föregående kvartal. Refinansieringen resulterade i 93 Mkr i engångskostnader, 49 Mkr hänförliga till förtidslösen av lån samt 44 Mkr brytkostnader för räntesäkringsderivat. Vi tror att våra sänkta finansieringskostnader och stärkta kapitalstruktur motiverar dessa engångskostnader.

Stockholm 27 april, 2018
Svein Erik Lilleland
VD för D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 07.00 (CEST).