Hyresgästerna först

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 881 miljoner kronor jämfört med 525 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För de första nio månaderna 2018 uppgick resultatet efter skatt till 2 709 miljoner kronor jämfört med 1 229 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 30,97 kronor (15,86). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 30 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 158,13 kronor/aktie (122,04). 

Januari – September 2018

 • Hyresintäkterna ökade till 1 316 Mkr (1 085)
 • Driftnettot ökade till 699 Mkr (583)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 217 Mkr (295)
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 3 085 Mkr (1 209)
 • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -37 Mkr (-6)
 • Resultatet före skatt ökade till 3 244 Mkr (1 565)
 • Resultatet efter skatt ökade till 2 709 Mkr (1 229)
 • Vinst per aktie uppgick till 30,97 kr (15,86) före utspädning, och uppgick till 30,91 kr (15,79) efter utspädning

Juli – September 2018

 • Hyresintäkterna ökade till 464 Mkr (383)
 • Driftnettot ökade till 268 Mkr (231)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 97 Mkr (135)
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 024 Mkr (514)
 • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 7 Mkr (2)
 • Resultatet före skatt ökade till 1 127 Mkr (652)
 • Resultatet efter skatt ökade till 881 Mkr (525)
 • Vinst per aktie uppgick till 9,58 kr (6,76) före utspädning, och uppgick till 9,55 kr (6,73) efter utspädning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 7 september 2018 avtalade D. Carnegie & Co om förvärv av två bostadsfastigheter med 52 lägenheter i Södertälje till ett underliggande fastighetsvärde om 70 Mkr.
 • Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co har förändrats på grund av utnyttjande av 97 000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2015).

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • D. Carnegie & Co AB har den 1 oktober 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av två fastigheter från Fastighets AB L E Lundberg för 70 miljoner kronor. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.
 • Den 16 oktober 2018 beslutade D. Carnegie & Co på en extra bolagsstämma om att byta namn till Hembla AB.

Namnbyte

Som tidigare annonserat planerar bolaget att byta namn till Hembla AB (publ). Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten, hemmet för våra hyresgäster. Namnet ska bidra till att tydliggöra bolagets inriktning och associerar till något som är centralt i de allra flesta människors liv. Arbete med det planerade namnbytet, med ny hemsida och ny grafisk profil fortskrider under hösten 2018. Bolaget avser att senare annonsera bestämt datum när namnändringen träder i kraft.

Kommentar från VD

Det tredje kvartalet har varit händelserikt i många avseenden. Under första halvan av september tog vi nästa steg i vårt hyresgästen först tänk genom att meddela att vi byter namn till Hembla. Det nya namnet inkluderar ordet ”hem” och kommer hjälpa oss att kommunicera vårt huvudmål, att alltid sätta våra hyresgäster och deras hem i första rummet. Vi tror att den viktigaste delen av vår verksamhet är att ge våra hyresgäster möjligheter att skapa bra hem och livshistorier. Det nya namnet kommer att spela en viktig roll i att klargöra denna riktning till alla intressenter framöver. Hyresgästen i främsta rummet betyder att vi är lika mycket ett kundserviceföretag som vi är ett bostadsfastighetsbolag. Därför har vi nu stärkt vår centrala organisation med nyckelkompetenser för att säkerställa att vi fortsätter att leverera högkvalitativ service till alla våra hyresgäster. Under det tredje kvartalet tillkännagav vi även förvärvet av 52 lägenheter med stark utvecklingspotential i Södertälje och stärker med det vår närvaro i den snabbväxande Stockholmsregionen ytterligare.

Investera för att skapa värde för flera intressenter

Under det tredje kvartalet slutförde vi 355 lägenhetsrenoveringar, vilket summerar antalet renoverade lägenheter för årets nio första månader till 1 169. Vi fortsätter också med investeringar i våra fastigheter exteriört samt i deras allmänna ytor för att förbättra hela stadsdelar och skapa moderna, attraktiva boendemiljöer för våra hyresgäster.

Vårt omfattande investeringsprogram förbättrar standarden på våra fastigheter och områden. Förutom att skapa bättre levnadsmiljöer för våra hyresgäster, ger vårt omfattande investeringsprogram också ett betydande värde för våra aktieägare. Värdeförändringen på våra förvaltningsfastigheter uppgick till 1 024 miljoner under det tredje kvartalet och EPRA NAV uppgick till 158,13 per aktie, vilket är en ökning med 30% jämfört med samma period föregående år.

Fortsatt socialt engagemang

Under sommaren anordnade vi ett program, där ett antal ungdomar arbetade hos oss och utförde viktiga uppgifter på våra fastigheter inklusive målning, reparationer, underhåll samt städning av utomhus- och inomhusområden. Programmet har varit en stor framgång med flera positiva effekter. Det har bland annat skapat möjligheter till en första arbetslivserfarenhet. Vi har även fortsatt med våra andra sociala engagemang, där vi bland annat anordnar en fotbollsskola tillsammans med AIK. När AIK under oktober spelade en av sina sista matcher för säsongen mot Örebro IK, följde 25 barn från våra fotbollsskolor spelarna när de gick in på fotbollsplanen. Deras föräldrar, våra hyresgäster, var också inbjudna för att uppleva detta med sina familjer.

Vägen framåt

Jag ser fram emot att fortsätta leda företaget och genomföra vår beprövade strategi tillsammans med alla anställda under resten av 2018 och framåt. Vi är övertygade om att den svenska hyresmarknaden kommer fortsätta vara ett attraktivt segment flera år framöver och att vi kommer kunna fortsätta växa och leverera ett högt värde till alla våra intressenter.

Stockholm 26 Oktober 2018

Svein Erik Lilleland

VD för D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 07.00 (CEST).