Högsta renoveringstakten

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 60 miljoner kronor jämfört med 37 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Detta beror på att den investeringsintensiva verksamheten börjar visa kraftiga resultatförbättringar.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,96 kronor (3,47). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 106,04 kronor/aktie (79,79).

Första kvartalet 2017

  • Hyresintäkterna ökade till 337 Mkr (309)
  • Driftnettot ökade till 147 Mkr (118)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 60 Mkr (37)
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 238 Mkr (363)
  • Värdeförändring derivat uppgick till 15 Mkr (-76)
  • Resultatet före skatt uppgick till 297 Mkr (263)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 229 Mkr (246)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,96 kr (3,47) före utspädning, och uppgick till 2,91 kr (2,92) efter utspädning

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • D. Carnegie & Co har tecknat avtal med Fastighets AB Balder (publ) om att förvärva fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås. Beståndet består av 42 fastigheter och 1 681 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 1 420 Mkr och köpeskillingen uppgår till 1 040 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde planerat i maj 2017

Kommentar från VD

Under första kvartalet 2017 har vi fortsatt att industrialisera vår renoveringsprocess, vilket har möjliggjort högre kostnadskontroll och successivt lägre hyresförluster från renoveringsvakanser. Renoveringstakten är också höjd jämfört med förra året till 387 renoverade lägenheter jämfört med 251 under motsvarande period 2016 och vi förväntar oss att denna trend kommer fortsätta.

Investeringarna genererar hyresökningar och kostnadsbesparingarna, vilka också är resultatet av effektivare förvaltning. Hyresintäkterna var för ett jämförbart bestånd 5,1 procent högre och kostnader var 2,7 procent lägre relativt första kvartalet förra året Detta medför ett högre driftnetto, upp 25 procent från första kvartalet 2016 till 147 Mkr. Detta har starkt bidragit till en signifikant värdeökning om 483 Mkr under det första kvartalet. Minst 70 procent av värdeökningen är ett resultat av det förbättrade driftnettot och högre kvalitet i fastigheterna. Ett högre driftnetto ger också ett högre förvaltningsresultat, upp 60 procent jämfört med samma period förra året till 60 Mkr för första kvartalet 2017.

Värdeökningen reflekteras i en fyraprocentig ökning av det egna kapitalet (EPRA NAV) till 106,04 kr per aktie under kvartalet. De ökade intäkterna och lägre kostnader har också stärkt intjäningsförmågan vilket är upp 66 Mkr eller 21 procent till 378 Mkr på tolvmånadersbasis jämfört med 31 mars 2016 för jämförbar portfölj. För hela fastighetsportföljen har intjäningsförmågan nått 407 Mkr.

Vi har även fortsatt vårt arbete med de mjuka värdena i våra områden och utökat antalet anställda boendevärdar och organiserat mer lokala evenemang för ungdomarna. Vi har även utökat antalet vinterjobbare i våra områden.

Under februari ingick bolaget avtal om förvärv av 1 700 lägenheter i Arboga, Köping och Tranås med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 420 Mkr. Fastigheterna är välbelägna i deras respektive kommuner och kommer bli värdefulla bidrag till vår fastighetsportfölj. Bolaget har även beslutat att förbereda upphandlingen av sin första nybyggnation av en bostadsfastighet. Byggnaden kommer att omfatta 45 nya lägenheter och kommer uppföras nordväst om Stockholm i Upplands Bro bland av våra existerande byggnader. Nybyggnationen kommer inta bara att ge ett bättre kassaflöde utan även öka områdets attraktivitet. Vi har också ingått avtal med kommuner i Stockholmsregionen om att initiera nya detaljplaner för våra existerande fastigheter vilket möjliggör oss att öka produktionen av nya bostäder.

Stockholm, 28 april 2017

ULF NILSSON

VD, D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 07.00 (CEST).