Hembla ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Styrelsen för Hembla AB (publ) (”Hembla”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hemblas aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att Hembla erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB (”Vonovia”), offentliggjorde den 7 november 2019 ett kontant budpliktserbjudande (”Erbjudandet”) till Hemblas aktieägare om att överlåta samtliga återstående aktier i Hembla till Vonovia. Vonovia meddelande genom pressmeddelande den 10 december 2019 att Vonovia, efter redovisning av likvid, kommer att inneha totalt 6 136 989 A-aktier och 81 282 426 B-aktier i Hembla, motsvarande cirka 95,3 procent av rösterna och cirka 94,1 procent av aktiekapitalet i Hembla.

Sedan pressmeddelandet i december har Vonovia hemställt att Hemblas styrelse ska ansöka om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Vonovia har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Hembla beslutat att ansöka om avnotering av Hemblas aktie från Nasdaq Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Hembla erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Stockholm den 18 december 2019              
Hembla AB (publ)               
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Jenny Wärmé, Head of Legal & Corporate Affairs, tfn +46 708 43 12 18

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 19.00 CET.