Fortsatt hög renoveringstakt och stark vinstökning under andra kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 100 miljoner kronor jämfört med 72 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. Resultat efter skatt ökade till 616 miljoner kronor jämfört med 504 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 160 miljoner kronor jämfört med 109 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 704 miljoner kronor jämfört med 634 miljoner kronor.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,14 kronor (5,02). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 113,12 kronor/aktie (85,05).

Januari – Juni 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 702 Mkr (630)
 • Driftnettot ökade till 352 Mkr (287)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 160 Mkr (109)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 695 Mkr (845), motsvarande 3,7 procent
 • Värdeförändring derivat uppgick till 30 Mkr (-121)
 • Resultatet före skatt uppgick till 913 Mkr (766)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 704 Mkr (634)
 • Vinst per aktie uppgick till 9,10 kr (8,20) före utspädning, och uppgick till 9,06 kr (8,12) efter utspädning

Andra kvartalet 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 365 Mkr (321)
 • Driftnettot ökade till 205 Mkr (169)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 100 Mkr (72)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 457 Mkr (488), motsvarande 2,4 procent
 • Värdeförändring derivat uppgick till 16 Mkr (-45)
 • Resultatet före skatt uppgick till 616 Mkr (504)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 475 Mkr (388)
 • Vinst per aktie uppgick till 6,14 kr (5,02) före utspädning, och uppgick till 6,11 kr (4,98) efter utspädning

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Vid årsstämman i D. Carnegie & Co den 10 maj 2017 beslutades om omval av styrelseledamöterna James Seppala och Svein Erik Lilleland och om nyval av styrelseledamöterna Karolina Keyzer, Rolf Buch, Jean-Christophe Dubois, Melissa Pianko och Fredrik Brodin.
 • I maj slutförde D. Carnegie & Co förvärvet av 1 681 lägenheter i Arboga, Köping och Tranås.
 • D. Carnegie & Co har överlåtit en tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla med ett överenskommet fastighetsvärde om 80 Mkr.

Kommentar från VD

Under andra kvartalet 2017 har vi fortsatt vår verksamhet som vanligt och har lyckats öka renoveringstakten ytterligare till 428 renoverade lägenheter jämfört med 338 för motsvarande period föregående år. Detta tillsammans med övriga investeringar i våra fastigheter och arbete med att realisera byggrätter på vår befintliga mark har resulterat i en värdeökning i vår portfölj om 867 Mkr. Som en följd ökade resultatet före skatt till 616 Mkr för andra kvartalet jämfört med 504 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Resultat före skatt för första halvåret uppgick till 913 Mkr och 704 Mkr efter skatt.

Vi har spenderat mycket tid på att utveckla våra potentiella nya byggrätter för att få godkännande av berörda kommuner och formella nya detaljplaner. Under kvartalet har vi kommit överens med Stockholms stad att påbörja process för detaljplanering för nästan 30 000 m2 i Husby. Vi har sedan tidigare omkring 50 000 m2 i formell process och vi diskuterar nu med Stockholm och andra kommuner om att starta process för de mer än 400 000 m2 identifierade potentiella byggrätterna på vår egen mark. Vårt arbete har bidragit till en värdeökning om 297 Mkr under det senaste kvartalet.

Hyresintäktsökningen, 14 procent jämfört med andra kvartalet föregående år, samt kostnadsbesparingar som ett resultat av investeringar och effektivare förvaltning har bidragit till ett förbättrat driftnetto, upp 22 procent från andra kvartalet 2016 till 205 Mkr. Ett högre driftnetto ger också ett högre förvaltningsresultat, upp 40 procent jämfört med samma period föregående år till 100 Mkr för andra kvartalet 2017.

Nettoresultatet reflekteras i en ökning av det egna kapitalet (EPRA NAV) från 106,04 kr till 113,12 kr per aktie under kvartalet. De ökade intäkterna och de lägre kostnaderna har också förbättrat intjäningsförmågan vilken är upp 36 Mkr eller 9 procent till 409 Mkr på tolvmånadersbasis jämfört med 30 juni 2016. För hela fastighetsportföljen har intjäningsförmågan nu nått 463 Mkr.

Vi har också fortsatt vårt arbete med de mjuka värdena när vi i maj formellt öppnade Ester Foundation-programmet för utbildning av invandrarkvinnor i entreprenörskap för att kunna bli egenföretagare. Vi har också ingått ett partnerskap med AIK, en av Sveriges ledande fotbollsklubbar, för att anordna fotbollskolor och liknande aktiviteter för barn i våra grannskap.

Företaget förvärvade i maj 1 681 lägenheter i Arboga, Köping och Tranås. Fastigheterna är välbelägna i deras respektive kommuner och är värdefulla bidrag till vår fastighetsportfölj. Vi håller på att integrera dem i D. Carnegie & Co affärsmodell och påbörja renoveringar. I juli beslutade bolaget även att starta sin första nybyggnation av en bostadsfastighet. Byggnaden kommer att rymma 45 nya lägenheter och kommer uppföras nordväst om Stockholm i Upplands Bro bland våra befintliga fastigheter.

Det finns förväntningar om att den svenska regeringen kommer att föreslå förändringar i företagsbeskattningen, innebärande begränsningar avseende ränteavdrag, vilket kan påverka vissa fastighetsägare negativt. Dock förväntar sig inte D. Carnegie & Co för närvarande att påverkas av sådan lagstiftning under många år framöver, beroende på att D. Carnegie & Co skapar betydande avdragsgilla underhållskostnader som drivs av de omfattande pågående renoveringarna.

Stockholm, 14 juli 2017

ULF NILSSON

VD, D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 07.00 (CEST).