Förändring i antal aktier och röster i Hembla

Antalet röster och aktier av serie B i Hembla AB (publ) har förändrats under juni månad till följd av utnyttjandet av 710 000 teckningsoptioner, i utbyte mot 736 270 aktier av serie B, inom ramen för bolagets incitamentsprogram som antogs på årsstämman 2016. Den sista handelsdagen i månaden fanns det totalt 92 823 717 aktier i bolaget, varav 6 136 989 aktier av serie A och 86 686 728 aktier av serie B, samt 117 371 673 röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@hembla.se 

Informationen är sådan som Hembla AB (publ) ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 17.30.