Förändring i antal aktier och röster i D. Carnegie & Co

Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co har förändrats på grund av utnyttjande av 97 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2015. Den sista handelsdagen i månaden fanns totalt 92 087 447 aktier i bolaget, varav 6 136 989 aktier av serie A och 85 950 458 aktier av serie B, samt 116 635 403 röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se 

Jonas Andersson, CFO och CIO, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se 

Informationen är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 07.00.