FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I D. CARNEGIE & CO

D. Carnegie & Co AB (publ) (D. Carnegie & Co” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och B om totalt högst 11 254 538 aktier. De 504 970 aktier av serie B i emissionen som tecknades med subsidiär företrädesrätt har under april 2018 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier respektive röster i Bolaget ökade med 504 970.

Vidare har Bolaget såsom tidigare offentliggjorts förvärvat 1 274 lägenheter i Stockholm från Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”). En del av köpeskillingen bestod av vederlag i form av aktier och med anledning därav genomförde Bolaget den 26 april 2018 en riktad emission om 1 016 000 aktier av serie B till Byggmästare Ahlström, varigenom antalet aktier respektive röster i Bolaget ökade med 1 016 000.

Före ovan angivna händelser fanns sammanlagt 89 531 344 aktier i D. Carnegie & Co, varav 6 136 989 aktier av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 83 394 355 aktier av serie B, motsvarande 83 394 355 röster, dvs. totalt 114 079 300 röster.

Per den 30 april 2018 finns det sammanlagt 91 052 314 aktier i D. Carnegie & Co, varav 6 136 989 aktier av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 84 915 325 aktier av serie B, motsvarande 84 915 325 röster, dvs. totalt 115 600 270 röster.

Stockholm den 30 april 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Svein Erik Lilleland, VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Jonas Andersson, Investerings- & Finansieringschef

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se

Informationen är sådan som D. Carnegie & Co ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 07.00.