Fastigheter D Carnegie

Fastigheter

Vi har som mål att skapa levande stadsdelar där våra hyresgäster trivs. Det gör vi genom att växa vårt fastighetsbestånd, förädla det, samt utveckla byggrätter på egna fastigheter. Fastigheterna vi förvärvar är ofta i behov av renovering, vilket gör att vi kan förvärva dem till ett attraktivt pris. Renovering och upprustning av både fastigheter, lägenheter och utemiljöer sker sedan successivt.

Våra fastigheter är strategiskt belägna i områden med god infrastruktur, gemensamma rekreationsytor och bra serviceutbud. Detta underlättar upprustningen, som kräver god logistik och lagerhållning inom rimliga avstånd. Att ha fastigheterna samlade geografiskt gör att vi kan förvalta dem på ett kostnadseffektivt sätt. Förvaltningen sköts genom lokala områdeskontor, vilket också bidrar till att skapa en nära relation till våra hyresgäster.

Ingenting tyder på att trycket på bostadsmarknaden skulle minska inom överskådlig framtid. Därför ser vi god tillväxt- och utvecklingspotential i vår affärsidé. Marknadsvärdet för Hemblas fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2019 till 33 508 Mkr.