Definitioner av nyckeltal

Hembla AB använder ett antal finansiella mått i delårsrapporter och årsredovisningar som inte definieras enligt IFRS, s.k. alternativa nyckeltal eller Alternative Performance Measures, enligt ESMA:s (The European Securities and Markets Authority) riktlinjer.

Dessa mått används för att ge värdefull kompletterande information till såväl investerare som företagets ledning för att kunna analysera och utvärdera företagets verksamhet. De alternativa nyckeltalen är inte alltid jämförbara med mått som använda av andra företag och ska ses som komplement till mått som definieras enligt IFRS. Nedan angivna nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inget annat anges.

Finans
Nyckeltal Definition Beskrivning av användande
Avkastning på eget kapital, % Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Ett lönsamhetsmått som visar Hemblas avkastning under året på det kapital ägarna investerat i verksamheten.
Belåningsgrad, % Räntebärande skulder inkluderande nettoredovisade säljarreverser efter avdrag för marknadsvärde på aktieinnehav samt likvida medel i relation till fastigheternas verkliga värde vid periodens utgång. Mått som visar Hemblas skuldsättning om bolaget skulle realisera omsättningsbara tillgångar..
LTV belåningsgrad fastigheter (LTV, Loan To Value), % Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter i relation till fastigheternas verkliga värde vid periodens utgång. Branschspecifikt mått som visar hur stor andel av det verkliga värdet på fastigheterna som är belånade.
Räntetäckningsgrad, ggr Förvaltningsresultat plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Mått som visar Hemblas förmåga att löpande täcka sina räntekostnader.
Soliditet, % Redovisat eget kapital i relation till redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Mått som visar Hemblas räntekänslighet och finansiella stabilitet.
Soliditet, justerad, % Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld. Detta mått visar Hemblas långsiktiga justerade soliditet.
Fastighet
Nyckeltal Definition Beskrivning av användande
Direktavkastning, %* Driftnetto uppräknat på årsbasis i förhållande till förvaltningsfastigheternas genomsnittliga marknadsvärde under perioden. Mått som visar Hemblas avkastning från fastighetsförvaltningen.
Driftsnetto, Tkr* Totala intäkter minus kundförluster, drift- och underhållskostnader, fastighetsadministration, tomträttsavgälder och fastighetsskatt. Ett branschspecifikt mått som visar Hemblas resultatet för fastighetsförvaltningen.
Förvaltningsresultat, Tkr* Resultat före värdeförändringar och skatt. Mått som visar Hemblas resultat från sin operationella verksamheten.
Kostnad av engångskaraktär, Tkr Kostnad som inte är av återkommande karaktär. Kostnader specificeras då den har en betydande inverkan på resultatet men som inte i fortsättningen kommer att belasta den löpande verksamheten.
Realiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Tkr* Genomförda fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheternas senast redovisade verkligt värde och om-kostnader vid försäljning. Ett mått som visar värdet av genomförda fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheternas senast redovisade verkliga värde och omkostnader vid försäljning.
Totalavkastning, %* Resultat före skatt i relation till marknadsvärde på förvaltningsfastigheter. Mått som visar Hemblas avkastning på sin portfölj av förvaltningsfastigheter.
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Tkr* Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda investeringar. Detta mått visar den verkliga förändringen av verkligt fastighetsvärde med avdrag för gjorda investeringar i de befintliga fastigheterna.
Överskottsgrad, %* Driftnetto i procent av totala intäkter. Ett branschspecifikt mått som visar Hemblas resultat uttryckt i procent avseende fastighetsförvaltningen.
Aktie
Nyckeltal Definition Beskrivning av användande
Eget kapital per aktie, Kr Eget kapital i förhållande till antalet utestående stamaktier per balansdagen. Mått som visar ägarnas andel av Hemblas totala nettotillgångar per aktie.
Justerat eget kapital per aktie (EPRA NAV), Kr Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld, i förhållande till antalet utestående stamaktier per balansdagen. Mått som visar långsiktigt substansvärde (EPRA NAV).
Vinst per aktie, Kr** Periodens resultat efter skatt, i relation till genomsnittligt antal utestående stamaktier före utspädning.
Vinst per aktie efter utspädning, Kr ** Periodens resultat efter skatt, i relation till genomsnittligt antal utestående stamaktier, inkluderande av utestående teckningsoptionsprogram avseende teckningsoptioner vars teckningskurs överstiger börskurs.
* Dessa nyckeltal är operationella och anses inte vara alternativa nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.
** Detta nyckeltal är definierade enligt IFRS