D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 1 274 LÄGENHETER I STOCKHOLM OCH GENOMFÖR RIKTAD EMISSION AV AKTIER TILL SÄLJAREN

D. Carnegie & Co AB (publ) har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av 1 274 lägenheter för 1,67 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,08 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm och ligger i närheten av andra fastigheter ägda av D. Carnegie. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.

Kvm Helår 2017 SEKm
Total yta 105 000 Hyresvärde 103
Bostadsyta 100 000 Driftnetto 59

Beståndet kommer möjliggöra synergier i kombination med D. Carnegie & Co:s befintliga bestånd. Fastigheternas renoveringsgrad uppskattas till 5 procent och har förvärvats från Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ).

Som ett led i D. Carnegies förvärv av Mitt Alby har D. Carnegie genomfört en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ). Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har tecknat 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1 % av aktierna och 0,9 % av rösterna i D. Carnegie. Aktierna har emitterats till ett sedan tidigare överenskommet pris per aktie om 122,96 kronor per aktie vilket bolaget anser vara på marknadsmässiga villkor. Den totala emissionslikviden uppgick till 124 927 360 kronor. Aktierna har emitterats genom styrelsebeslut med stöd av bemyndigande från D. Carnegies årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-04-26 kl. 12.45.