Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrning är ett viktigt instrument i arbetet med att bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Med ett tydligt och transparent ramverk för ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning fokuserar Hembla AB (publ) (”Bolaget”) på det viktigaste och därmed begränsas riskerna i verksamheten. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur Bolaget har styrts under 2018.

Bolagsstyrningen i Hembla AB (publ)

Bolagsstyrningen i Bolaget är långsiktig och beskriver beslutsystemet med vars hjälp ägarna, direkt eller indirekt, styr Bolaget och hanterar dess risker. Bolaget har en bolagsstyrning som uppfyller de krav som uppställs i bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter. Bolaget tillämpar de principer för bolagsstyrning som årsstämman har beslutat om och som finns i bolagsordningen och i instruktionen för valberedningen. Dessa dokument finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Utöver dessa tillämpas även en rad instruktioner för bolagsstyrning som styrelsen har beslutat om, bland annat arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen, finans- och kommunikationspolicy, uppförandekod, affärsetiks policy, miljöpolicy etc. Bolagets värderingar om närhet och engagemang präglar medarbetarnas sätt att arbeta, så också när det gäller styrning, ledning och kontroll.