Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrning är ett viktigt instrument i arbetet med att bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Med ett tydligt och transparent ramverk för ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning fokuserar D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) på det viktigaste och därmed begränsas riskerna i verksamheten. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur Bolaget har styrts under 2017.

Bolagsstyrningen i D. Carnegie & Co AB (publ)

Bolagsstyrningen i Bolaget är långsiktig och beskriver beslutsystemet med vars hjälp ägarna, direkt eller indirekt, styr Bolaget och hanterar dess risker. Bolaget har en bolagsstyrning som uppfyller de krav som uppställs i bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter. Bolaget tillämpar de principer för bolagsstyrning som årsstämman har beslutat om och som finns i bolagsordningen och i instruktionen för valberedningen. Dessa dokument finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Utöver dessa tillämpas även en rad instruktioner för bolagsstyrning som styrelsen har beslutat om, bland annat arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen, finans- och kommunikationspolicy, uppförandekod, affärsetiks policy, miljöpolicy etc. Bolagets värderingar om närhet och engagemang präglar medarbetarnas sätt att arbeta, så också när det gäller styrning, ledning och kontroll.