Bolagsstämma

Hemblas högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också revisor i Hembla.

Former för stämmoförhandlingar

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i den Deltagande i stämmoförhandlingarna på distans och simultantolkningar av stämmoförhandlingar anordnas för närvarande inte vid Hemblas stämmor, då styrelsen inte bedömer sådana insatser vara ekonomiskt försvarbara med beaktande av bolagets ägarkrets.

Hemblas förfarande avseende distansdeltagande och simultantolkning vid årsstämma är därmed ett avsteg från Koden.

Kallelse till stämman ska finnas tillgänglig även på engelska medan övrigt material inför stämman tillhandahålls på svenska. Efter stämmans genomförande finns protokoll från stämman tillgängliga på webbplatsen.