Aktien D Carnegie

Aktien

Hemblas B-aktier är sedan den 12 maj 2015 noterade på Nasdaq Mid Cap-lista. Dessförinnan handlades aktien sedan 9 april 2014 på Nasdaq OMX First North.

Vid utgången av september 2019 fanns det totalt 6 136 989 stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie i Bolaget och 86 787 317 stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie i Bolaget, således totalt 92 924 306 aktier och 117 472 262 röster.

Börskursen per sista mars 2019 var 180 kronor/B-Aktie. Vid utgången av mars 2019 uppgick aktiekapitalet till 1 173 410 423 kronor.

Per 31 mars 2019 hade Bolaget 7 050 (7 436) aktieägare. Bolaget har en aktieägare, Vega Holdco S. à. r. l., med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent av kapitalet. De tio största ägarna representerade tillsammans 76,7 procent av totalt aktiekapital vid utgången av mars 2019.